Quy tắc thống nhất về thư tín dự phòng (Standby L/c) ISP 98 – ẤN BẢN SỐ 590 CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ-1998


Tín dụng thư dự phòng ra đời từ nước Mĩ do Đạo Luật ngân hàng nội địa National Bank Act 1864) quy định về phạm vi hoạt động của các ngân hàng không cho phép các ngân hàngthương mại Mĩ đứng ra cam kết trả nợ cho khách hàng. Trong khi đó các loại hình kinh doanhngày càng trở nên đa dạng và phức tạp làm cho tính rủi ro đối với các giao dịch ngày càng tăng.Vì vậy nhu cầu bảo lãnh
 
tại thị trường ngày cũng tăng theo nên các ngân hàng Mĩ buộc phải tìmcách thức nào đó để cung cấp dịch vụ bảo lãnh mà vẫn không phạm luật. Từ đó một hình thức bảo lãnh tài chính của các ngân hàng cho khách hàng nhưng dưới hình thức chấp nhận hối phiếuđược xuất trình đúng theo yêu cầu của tín dụng thư ra đời và nhận được sự ủng hộ rộng rãi củakhách hàng, các ngân hàng và các toà tiểu bang Mĩ vì tính tiện lợi của nó.
 
Tháng 5 năm 1977, Luật diễn giải Mĩ được ban hành cho phép các ngân hàng thương mạiMĩ được bảo lãnh cho khách hàng thông qua việc phát hành tín dụng thư. Theo đó ngân hàng chỉcó trách nhiệm thanh toán khi nhận được hối phiếu hoặc các chứng từ đòi tiền khác Demand of Payment) yêu cầu thanh toán theo đúng qui định của tín dụng thư dự phòng mà không phải chịutrách nhiệm về sự kiện vi phạm có thực sự phát sinh hay không hay về những vấn đề phát sinh từhợp đồng gốc.Sau khi Điều khoản diễn giải đuợc ban hành, tại các ngân hàng thương mại Mĩ đã hìnhthành nên một tập quán trả tiền cho mệnh lệnh đòi tiền của người hưởng lợi một khi nó được xuất trình cùng với một văn bản tuyên bố đã có sự vi phạm hợp đồng từ phía người yêu cầu mở thư tín dụng. Nhờ có hành lang pháp lý này một loại hình giao dịch bảo lãnh mà không có têngọi là bảo lãnh đã ra đời với tên gọi tín dụng thư dự phòng Standby Letter of Credit).
 18 năm sau, khi cơ quan kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ Comptroller of Currency) phát hành toàn bộ nội dung bản sửa đổi cuối cùng của Điều khoản diễn giải cho phép các ngân hàng nội địa
 phát hành tín
dụng thư dự phòng và những loại cam kết độc lập khác thì tín dụng thư dự phòngvà bảo lãnh độc lập đều trở thành những công cụ tài chính được công nhận trên cơ sở pháp luật.Vì thế các ngân hàng thương mại có thể phát hành bảo lãnh độc lập thay thế cho tín
 
dụng thư dự phòng. Hai công cụ bảo lãnh này đã làm hình thành nên hai kênh bảo lãnh đặc trưng của thịtrường Mĩ, một kênh bảo lãnh độc lập theo kiểu châu âu Bank Guarantee) do các tổ chức tàichính phi ngân hàng cung cấp và một kênh bảo lãnh bằng tín dụng thư dự phòng do các ngânhàng thương mại cung cấp. Tuy nhiên do tính ưu việt của tín dụng thư dự phòng trong thanh toán
tại Mĩ và cũng do thói quen sử dụng nên người Mĩ vẫn ưa chuộng loại sản phẩm tài chính nàyhơn so với bảo lãnh độc lập. Đặc biệt khi Qui tắc tín dụng thư dự phòng quốc tế ISP 98 và Công ước Liên Hợp Quốc về bảo lãnh độc lập và tín dụng thư dự phòng UNCITRAL ra đời thì sự chínmuồi và tầm quan trọng của tín dụng thư dự phòng càng được khẳng định trên phạm vi vượt khỏi nước Mĩ.
Ngay sau khi ISP 98 – bộ quy tắc quốc tế chuyên biệt điều chỉnh tín dụng thư dự phòng ra đời phạm vi và khối lượng giao dịch tín dụng thư dự phòng đã phát triển không ngừng không chỉtrên những thị trường lớn như Mĩ, Canada, Nhật Bản mà còn lan rộng sang châu âu, Khu vựcTrung Đông, Châu Á và Châu Mĩ La Tinh, đặc biệt ở những nước có nền kinh tế phụ thuộc và chịu ảnh hưởng lớn của phong cách kinh doanh Mĩ.
 ——————————–

Qui tắc tín dụng thư dự phòng quốc tế ISP 98 – ẤN BẢN SỐ 590 CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ-1998/ International Standby Pratices, ICC Publication No. 590, 1998 edition

 

QUY TẮC 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

QUY TẮC 2: NGHĨA VỤ

 

QUY TẮC 3: XUẤT TRÌNH

 

QUY TẮC 4: KIỂM TRA CHỨNG TỪ

 

QUY TẮC 5: THÔNG BÁO, SỰ LOẠI TRỪ VÀ VIỆC XỦ LÝ CÁC CHỨNG TỪ

 

QUY TẮC 6: CHUYỂN NHƯỢNG TIỀN THU ĐƯỢC  VÀ CHUYỂN NHƯỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 

QUY TẮC 7: HUY BỎ

 

QUY TẮC 8: NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ TIỀN

 

QUY TẮC 9: THỜI HẠN

 

QUY TẮC 10: ÐỒNG PHÁT HÀNH, CÙNG THAM GIA TRONG MỘT THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG(TDDP)

 ———————————————–

QUY TẮC 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

Phạm vi, sự áp dụng, định nghĩa và việc diễn giải các quy quy tắc này.

 

1.01. Phạm vi và sự áp dụng

 

a.  Các quy tắc này nhằm áp dụng cho các thư tín dụng dự phòng (bao gồm thư tín dụng dự phòng thực hiện, tài chính và trả tiền trực tiếp ).

 

b.  Một thư tín dụng dự phòng hoặc một cam kết tương tự khác, dù được gọi tên hoặc mô tả như thế nào hoặc được sử dụng nội địa hoặc trên quốc tế có thể được lập theo các quy tắc này bằng cách dẫn chiếu rõ ràng đến các qui tắc đó.

 

c.  Một cam kết tuân theo các quy tắc này có thể được sửa đổi một cách rõ ràng hoặc có thể không áp dụng các quy tắc này.

 

d.  Một cam kết tuân theo các quy tắc này dưới đây có thể được coi như là một “Thư tín dụng dự phòng-TDDP”

 

1.02. Mối quan hệ với Luật và các Quy tắc khác

 

a.  Các Quy tắc này bổ sung cho luật áp dụng dến chừng mực mà luật đó không cấm.

 

b.  Các Quy tắc này loại bỏ các điều khoản xung đột trong bất cứ các quy tắc thực hành nào khác mà một thư TDDP có dẫn chiếu tới.

 

1.03. Các nguyên tắc diễn giải:

 

Các nguyên tắc này được giải thích như tập quán buôn bán có liên quan đến:

 a.  Tính độc lập của thư TDDP vì chúng là các cam kết trả tiền có hiệu quả và chắc chắn

 b.  Tính thực hành và thuật ngữ của các ngân hàng và các doanh nghiệp trong giao dịch hàng ngày;

 c.  Tính nhất quán trong hệ thống các hoạt động ngân hàng và thương mại trên toàn thế giới;và

 d.  Sự thống nhất trên quốc tế trong việc giải thích và áp dụng toàn cầu.

 

1.04. Hiệu lực của các quy tắc.

 

Trừ khi nội dung yêu cầu khác đi hoặc trừ khi được sửa đổi một cách rõ ràng hoặc không được áp dụng, các Quy tắc này áp dụng như là các điều khoản và điều kiện cấu thành trong một thư TDDP, xác nhận thông báo, chỉ định, sửa đổi, chuyển nhượng, yêu cầu phát hành hoặc thoả thuận khác của: 

 i.   Người phát hành;

  ii.   Người hưởng lợi trong chừng mực mà Người hưởng lợi sử dụng thư TDDP;

 iii.   bất kỳ Người thông báo nào;

 iv.   bất kỳ người xác nhận nào,

 v.    bất kỳ người nào được chỉ định trong thư TDDP mà người đó hành động hoặc đồng ý hành động ;và

 vi.   người yêu cầu phát hành, mà anh ta uỷ quyền phát hành thư TDDP hoặc nếu không, đồng ý áp dụng các Quy tắc này. 

 1.05. Sự loại trừ các vấn đề liên quan đến việc quyền phát hành tới hạn và lừa đảo hoặc lạm dụng đòi tiền

 

Các Quy tắc này không không chỉ rõ hoặc quy định về:

 

a.  Quyền hạn hoặc uỷ quyền phát hành một thư TDDP

 

b.  Các đòi hỏi về hình thức  đối với việc thực hiện một thư TDDP (ví dụ: một văn bản được ký ) hoặc:

 

c.  Sự phòng vệ chống lại việc thanh toán dựa trên sự lừa đảo, lạm dụng hoặc những vấn đề tương tự.

 

Các vấn đề này do luật áp dụng điều chỉnh

 

Các nguyên tắc chung.

 

1.06. Bản chất của thư TDDP.

 

a.  Thư TDDP là một cam kết không thể huỷ ngang, độc lập, kèm chứng từ và ràng buộc trách nhiệm các bên khi nó được phát hành và không cần thiết phải ghi như thế trong thư TDDP.

 

b.  Vì thư TDDP là cam kết không thể huỷ ngang nên Người phát hành không thể sửa đổi hoặc huỷ bỏ các nghĩa vụ của mình theo thư TDDP, trừ khi được quy định trong thư TDDP hoặc được sự đồng ý của người có liên quan đến việc sửa đổi hay huỷ bỏ nói trên.

 

c.  Vì thư TDDP là cam kết độc lập cho nên khả năng thực thi các nghĩa vụ của Người phát hành theo quy định trong thư TDDP không phụ thuộc vào: 

 

i.    Quyền hoặc khả năng của Người phát hành được xin phát hành hoàn trả tiền.

 

ii.    Quyền của Người hưởng lợi được Người xin phát hành thanh toán.

 

iii.   Việc tham chiếu trong thư TDDP đến bất cứ một thoả thuận hoàn trả tiền nào hoặc giao dịch cơ sở nào; hoặc:

 

iv.   Kiến thức thực hành của Người phát hành hoặc sự vi phạm bất kỳ thoả thuận hoàn trả tiền nào hoặc giao dịch cơ sở nào. 

 

d.  Vì thư TDDP là kèm chứng từ cho nên các nghĩa vụ của Người phát hành phụ thuộc vào việc xuất trình các chứng từ và việc kiểm tra trên bề mặt của các chứng từ yêu cầu.

 

e.  Do thư TDDP hoặc sửa đổi là một cam kết ràng buộc khi được phát hành, cho nên nó có giá trị ràng buộc đối với Người phát hành, dù cho Người xin phát hành có uỷ quyền phát hành hoặc Người phát hành đã nhận được phí hoặc Người hưởng lợi đã nhận được hoặc có tin cậy vào thư TDDP hoặc sửa đổi hay không.

 

1.07. Tính độc lập trong quan hệ giữa Người phát hành và Người hưởng lợi.

 

Các nghĩa vụ của Người phát hành với Người hưởng lợi không bị ảnh hưởng bởi các quyền và nghĩa vụ của Người phát hành với Người xin phát hành theo bất kỳ thoả thuận, thực tiễn hoặc luật nào được áp dụng.

 

1.08. Giới hạn trách nhiệm.

 

Một Người phát hành không chịu trách nhiệm đối với:

 

 

 

a.  Việc thực hiện hoặc vi phạm của bất kỳ một giao dịch cơ sở nào.

 

 

 

b.  Tính chính xác, tính chân thật hoặc hiệu lực của bất kỳ chứng từ nào được xuất trình theo thư TDDP.

 

 

 

c.  Hành động hoặc sự bỏ sót hành động khác kể cả khi người phát hành hoặc người được chỉ định lựa chọn người khác đó, hoăc:

 

 

 

d.  Việc tuân thủ luật pháp hoặc thực tiễn không phải là luật pháp hoặc thực tiễn mà thư TDDP lựa chọn hoặc không được áp dụng tại nơi phát hành.

 

 

 

Thuật ngữ .

 

 

 

1.09. Các thuật ngữ xác định

 

 

 

Cùng với những ý nghĩa đã tồn tại trong thực tiễn hoạt động ngân hàng chuẩn mực và luật áp dụng, các điều khoản dưới đây có hoặc bao gồm các ý nghĩa sau:

 

 

 

a.   Các định nghĩa.

 

 

 

” Người yêu cầu phát hành” là Người yêu cầu phát hành một thư TDDP hoặc chịu chi phí phát hành thư TDDP và là (i) một Người yêu cầu phát hành với tên chính mình nhưng chi phí do người khác chịu hoặc là(ii)một Người phát hành hành động với chi phí của mình.

 

 

 

” Người hưởng lợi ” là một người đích danh mà người đó có quyền đòi tiền theo thư TDDP. Xem quy tắc 1,11 (c) (ii).

 

 

 

” Ngày kinh doanh “nghĩa là ngày mà vào ngày đó hành động kinh doanh có liên quan phải được thực hiện ở nơi kinh doanh thường xuyên mở cửa và ” Ngày làm việc ngân hàng”nghĩa làngày mà vào ngày đó mà hành động kinh doanh có liên quan phải được thực hiện tại nơi ngân hàng có liên quan thường xuyên mở cửa.

 

 

 

” Người xác nhận ” là một người theo chỉ định của Người phát hành tiến hành việc xác nhận, thêm vào cam kết của người phát hành sự cam kết của chính mình để thanh toán thư TDDP, xem quy tắc 1,11(c) (i).

 

 

 

“Yêu cầu trả tiền” tuỳ thuộc vào nội dung, hoặc có nghĩa là một yêu cầu thanh toán thư TDDP hoặc có nghĩa là chứng từ yêu cầu thanh toán thư TDDP.

 

 

 

” Chứng từ ” nghĩa là một hối phiếu, một yêu cầu trả tiền, chứng từ về quyền sở hữu, chứng khoán, đầu tư, hoá đơn, chứng thực vi phạm hoặc bất kỳ bằng chứng nào của dữ kiện, luật, quyền hoặc ý kiến mà khi xuất trình chúng (bằng giấy tờ hoặc phương tiện điện tử) có thể được kiểm tra sự phù hợp với điều khoản và điều kiện của một thư TDDP.

 

 

 

“Đòi tiền ” tuỳ thuộc vào nội dung, có nghĩa là một yêu cầu trả tiền được xuất trình hoặc một yêu cầu trả tiền được thanh toán.

 

 

 

” Ngày hết hạn hiệu lực ” nghĩa là ngày muộn nhất để xuất trình chứng từ phù hợp quy định trong thư TDDP.

 

 

 

“Người “bao gồm tự nhiên nhân, hội buôn, tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn, cơ quan chính phủ, ngân hàng, người được uỷ thác và bất cứ tổ chức hoặc thực thể thương mại hoặc pháp lý nào khác.

 

 

 

” Xuất trình ” tuỳ thuộc vào nội dung, nghĩa là hành vi chuyển giao các chứng từ để kiểm tra theo một thư TDDP hoặc các chứng từ đã được chuyển giao như vậy.

 

 

 

” Người xuất trình chứng từ ” là người tiến hành việc xuất trình với tư cách là hoặc thay mặt cho Người hưởng lợi hoặc với tư cách là hoặc thay mặt cho Người được chỉ định.

 

 

 

” Chữ ký ” gồm bất kỳ biểu tượng nào mà một người đã thực hiện hoặc đã lựa chọn với ý định xác nhận tính chân thực của chứng từ.

 

 

 

b.   Các tham chiếu nhanh.

 

 

 

c.               

 

 

 

” Sửa đổi “- Quy tắc 2.06.

 

 

 

” Thông báo ” – Quy tắc 2.05.

 

 

 

” Xấp xỉ ‘( ” Khoảng ” hoặc ” vào khoảng “) – quy tắc 3.08(f).

 

 

 

” Chuyển nhượng tiền thu được” – Quy tắc 6.06.

 

 

 

” Sửa đổi tự động ” – Quy tắc 2.06(a)

 

 

 

” Bản sao ” – Quy tắc 4.15(d).

 

 

 

” Các chỉ thị “– Quy tắc 5.08.

 

 

 

” Thanh toán “– Quy tắc 2.01

 

 

 

” Người phát hành ” – Quy tắc 2.01

 

 

 

” Xuất trình chứng từ nhiều lần ” – Quy tắc 3.08(b).

 

 

 

” Người được chỉ định ” – Quy tắc 2.04.

 

 

 

” Các điều kiện phi chứng từ ” – Quy tắc 4.11

 

 

 

” Bản gốc ” – Quy tắc 4.15 (b) & (c).

 

 

 

” Đòi tiền từng phần ” – Quy tắc 3.08(a).

 

 

 

” Thư TDDP ” – Quy tắc 1.01(d)

 

 

 

” Chuyển nhượng” – Quy tắc 6.01

 

 

 

” Người hưởng lợi được chuyển nhượng ” – Quy tắc 1.11 (c) (ii)

 

 

 

” Chuyển nhượng theo quy định của pháp luật ” – Quy tắc 6.11.

 

 

 

d.   Việc xuất trình điện tử.

 

 

 

Trừ khi nội dung một thư TDDP đòi hỏi khác đi, các điều khoản trong một thư TDDP quy định hoặc cho phép việc xuất trình điện tử dưới đây có ý nghĩa như sau:

 

 

 

” Chứng từ điện tử ” nghĩa là:

 

 i.    Một bản ghi (thông tin được thể hiện trên một phương tiện thông tin hữu hình hoặc được lưu trữ trong một phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác và có thể phục hồi được dưới dạng có thể nhận biết được.) 

 

ii.   Được thông tin bằng các phương tiện điện tử đến một hệ thống nhận, lưu trữ, truyền lại hoặc có dạng sử lý thông tin khác (số liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã số, chương trình máy tính, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các dạng tương tự ) và 

 

iii.   Có thể được xác nhận tính chân thật và sau đó được kiểm tra sự phù hợp với các điều khoản và điều kiện của thư TDDP. 

 

” Xác nhận tính chân thật “nghĩa là xác nhận một chứng từ điện tử bằng quy trình hoặc phương pháp đã được chấp nhận thông thường trong thực tiễn thương mại:

 

i.    nhận dạng một người gửi hoặc nguồn thông tin và. 

 

ii.   sự nguyên vẹn hoặc các lỗi trong việc truyền đạt nội dung thông tin.

 

Các tiêu chí để đánh giá sự nguyên vẹn của thông tin trong một chứng từ điện tử là thông tin được hoàn toàn giữ nguyên và không bị thay đổi ngoài việc thêm vào bất kỳ sự xác nhận hoặc thay đổi nào phát sinh trong quá trình thông tin, lưu trữ hoặc hiển thị thông tin thông thường.

 

 

 

” Chữ ký điện tử ” có nghĩa là các chữ cái, ký tự, số hoặc các biểu tượng khác dưới dạng điện tử, được gắn với hoặc có liên quan một cách lô gích đến một chứng từ điện tử được một bên đã thực hiện hoặc đã lựa chọn với ý định xác nhận tính chân thật của một bản ghi điện tử.

 

 

 

” Sự tiếp nhận ” xảy ra khi:

 

i.    Một chứng từ điện tử chuyển đến dưới dạng có thể được in ra bằng hệ thống thông tin mà thư TDDP đã chỉ định, hoặc:

 

ii.    Một người phát hành phục hồi một chứng từ điện tử mà chứng từ này được gửi tới từ một hệ thống thông tin khác hệ thống thông tin mà người phát hành đã chỉ định.

 

1.10. Các điều khoản hoặc không mong muốn khác.

 

 

 

a.   Một thư TDDP không nên hoặc không cần phải quy định rằng nó là: 

 

i.   Vô điều kiện hoặc trừu tượng (nếu quy định như vậy thì nó chỉ có nghĩa là việc thanh toán theo TDDP chỉ duy nhất chỉ thực hiện với điều kiện xuất trình những chứng từ quy định)

 

 

 

ii.   tuyệt đối ( nếu quy định như vậy thì nó chỉ có nghĩa là không huỷ ngang )

 

 

 

iii.  chủ yếu (nếu quy định như vậy thì nó chỉ có nghĩa vụ độc lập của Người phát hành)

 

 

 

iv.  thanh toán từ quỹ của người phát hành ( nếu quy định như vậy thì nó chỉ có nghĩa là việc thanh toán theo thư TDDP không phụ thuộc vào việc có sẵn tiền của Người yêu cầu phát hành và thư TDDP được lập để thoả mãn nghĩa vụ độc lập của bản thân của người phát hành )

 

 

 

v.   thanh toán hết số tiền hoặc có thể  thanh toán theo yêu cầu (nếu quy định như vậy thì nó chỉ có nghĩa là thư TDDP được thanh toán khi xuất trình một văn bản yêu cầu trả tiền hoặc các chứng từ khác đượcj quy định trong thư TDDP ) 

 

b.  Một thư TDDP không nên sử dụng thuật ngữ ” và/hoặc” (nếu có sử dụng thì chỉ có nghĩa là một trong cả hai )

 

 

 

c.  Các thuật ngữ sau không được chấp nhận là đơn nghĩa:

 

 

 

           i.    và sẽ không được xem xét đến:

 

 

 

“Có thể đòi lại”

 

 

 

” Có thể chia ra được”

 

 

 

” Có thể chia ra làm nhiều phần ”

 

 

 

“Không thể chia ra được” và

 

 

 

” có thể không chuyển đi được”

 

 

 

 

 

           ii.     và sẽ không được xem xét đến trừ khi nội dung gán cho ý nghĩa:

 

 

 

                    ” có thể chuyển nhượng được “

 

 

 

                    “chuyển nhượng liên tục “

 

 

 

                    “tái chuyển nhượng” và

 

 

 

                    “tuần hoàn”

 

 

 

1.11. Việc giải thích các quy tắc này

 

 

 

a.  Các quy tắc này phải được giải thích trong nội dung cúa cách thực hành tiêu chuẩn được áp dụng.

 

 

 

b.  Trong các quy tắc này,” thư TDDP” đề cập một loại cam kết độc lập mà các quy tắc này nhằm điều chỉnh, còn “dự phòng” đề cập đến một cam kết tuân theo các quy tắc này.

 

 

 

c.  Trừ khi nội dung yêu cầu khác đi: 

 

i.    “Người phát hành” có bao gồm “Người xác nhận” thì Người xác nhận được coi như là Người phát hành độc lập và sự xác nhận của họ được coi như là một thư TDDP riêng biệt được phát hành với chi phí thuộc về Người phát hành.

 

 

 

ii.    “Người hưởng lợi ” bao gồm một người mà Người hưởng lợi đích danh đã thực sự chuyển nhượng những quyền đòi tiền cho người đó (” Người hưởng lợi được chuyển nhượng”)

 

 

 

iii.    “Bao gồm “nghĩa là ” Bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi”

 

 

 

iv.    “A hoặc B “nghĩa là “A hoặc B hoặc cả hai “;”hoặc A hoặc B ” nghĩa là ” A hoặc B nhưng không phải cả hai ” và ” A và B” nghĩa là “cả A và B”

 

 

 

v.    Các từ số ít bao gồm nghĩa số nhiều và dạng số nhiều bao gồm nghĩa số ít.

 

 

 

vi.    Các từ giống trung bao gồm bất kể giống nào. 

 

d. i. Việc sử dụng cụm từ “trừ khi một thư TDDP quy định khác đi” hoặc những cụm từ tương tự trong một quy tắc để nhấn mạnh rằng nội dung của thư TDDP sẽ có hiệu lực hơn quy tắc đó.

 

 

 

   ii. Việc thiếu đi một cụm như vậy trong các quy tắc khác không có nghĩa rằng các quy tắc khác đó được ưu tiên hơn với nội dung của thư TDDP.

 

 

 

  iii.  Bổ sung vào thuật ngữ ” chính xác” hoặc “rõ ràng” vào cụm từ ” trừ khi một thư TDDP quy định khác đi” hoặc những cụm từ tương tự nhấn mạnh rằng quy tắc sẽ bị loại trừ hoặc bị sửa đổi bởi những lời lẽ quá riêng biệt hoặc mơ hồ trong thư TDDP.

 

 

 

  iv. Chừng nào hiệu lực của tất cả các quy tắc có thể bị biến đổi hoặc nội dung bởi nội dung của thư TDDP, thì chừng đó sự thay đổi hiệu lực của một vài quy tắc trong các quy tắc này có thể làm thư TDDP mất đi tư cách của nó như là một cam kết độc lập theo luật áp dụng.

 

 

 

e.  Cụm từ ” được nêu rõ trong thư TDDP ” hoặc các cụm từ tương tự là để đề cập đến nội dung thực sự của một thư TDDP (dù được phát hành hoặc đã được được sửa đổi trên thực tế ), trong khi cụm từ ” đã được quy định trong thư TDDP ” hoặc các cụm từ tương tự là để đề cập đến cả nội dung thư TDDP và lẫn cả các quy tắc này như các bộ phận cấu thành của thư tín dụng.

 

 

 

 

 

QUY TẮC 2: NGHĨA VỤ

 

 

 

2.01. Cam kết thanh toán của Người phát hành và bất kỳ Người xác nhận nào đối với Người huởng lợi.

 

 

 

a.  Một Người phát hành cam kết với Người hưởng lợi thanh toán khi xuất trình chứng từ thể hiện trên bề mặt là phù hợp với các điều khoản và điều kiện của thư TDDP và tuân theo các Quy tắc này được bổ sung bởi cách thực hành chuẩn mực về thư TDDP .

 

 

 

b.  Một Người phát hành thanh toán ngay số tiền được yêu cầu thanh toán khi chứng từ xuất trình phù hợp trừ khi thư TDDP quy định cho việc thanh toán:

 

 

 

    i.   bằng cách chấp nhận hối phiếu do Người hưởng lợi ký phát đòi tiền Người phát hành, trường hợp này Người phát hành phải thanh toán bằng:

 

 

 

         (a) chấp nhận hối phiếu đúng hạn ; và

 

 

 

         (b) sau đó trả tiền cho Người cầm phiếu khi xuất trình hối phiếu đã chấp nhận vào ngày hoặc sau ngày đáo hạn.

 

 

 

   ii.   bằng cách trả tiền sau một yêu cầu trả tiền lập của Người hưởng lợi lập ra đòi tiền Người phát hành’ trường hợp này Người phát hành phải thanh toán bằng:

 

 

 

          (a) thực hiện nghĩa vụ sau khi trả tiền đúng thời hạn và:

 

 

 

          (b) sau đó trả tiền ngay vào ngày đáo hạn

 

 

 

   iii.  bằng cách chiết khấu, trong truờng hợp này Người phát hành thanh toán ngay miễn truy đòi số tiền yêu cầu thanh toán.

 

 

 

c.  Một Người phát hành hành động một cách kịp thời nếu họ phải trả tiền ngay, chấp nhận một hối phiếu cam kết nghĩa vụ trả tiền sau ( hoặc nếu họ đưa ra thông báo không thanh toán) trong thời gian cho phép để kiểm tra chứng từ xuất trình và thông báo về việc không thanh toán.

 

 

 

d. i.  Một người xác nhận cam kết tiến hành thanh toán khi có sự xuất trình chứng từ phù hợp đến anh ta bằng việc trả ngay số tiền được yêu cầu hoặc nếu thư TDDP quy định như vậy, thanh toán bằng một phương thức thanh toán khác phù hợp với cam kết của Người phát hành.

 

 

 

    ii. Nếu việc xác nhận cho phép xuất trình chứng từ cho Người phát hành mà Người phát hành từ chối thanh toán một cách vô lí thì Người xác nhận cũng cam kết tiến hành thanh toán y như thể là chứng từ được xuất trình cho Người xác nhận..

 

 

 

e.  Một Người phát hành tiến hành thanh toán bằng lượng tiền có sẵn theo loại tiền tệ mà thư TDDP đã lựa chọn, trừ phi thư TDDP quy định nó có thể được thanh toán bằng:

 

i.    đơn vị tiền tệ của tài khoản trong trường hợp cam kết thanh toán bằng đơn vị tiền tệ đó hoặc

 

 

 

ii.   chuyển giao các vật có giá trị khác trong truờng hợp cam kết chuyển giao các vật này.

 

 

 

2.02. Nghĩa vụ của các Chi nhánh, Đại lý, hoặc các Văn phòng khác.

 

 

 

Nhằm mục đích phục vụ cho các Quy tắc này, một chi nhánh, đại lý hoặc các văn phòng khác của Người phát hành hành động hoặc cam kết hành động như một TDDP với tư cách không phải là của Người phát hành chỉ có nghĩa vụ với tư cách đó và sẽ coi như một người khác.

 

 

 

2.03. Điều kiện phát hành.

 

 

 

Một thư TDDP đựơc coi là đã phát hành khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát của người phát hành trừ khi nó ghi rõ ràng rằng nó ” không được phát hành” hoặc “không có hiệu lực”. Một thư TDDP tuyên bố rằng nó  “khôngcó khả năng thanh toán “, không là ” phương tiện để thực hiện” không ” có hiệu lực” hoặc các từ tương tự không ảnh hưởng đến tính không thể huỷ ngang và ràng buộc trách nhiệm của các bên vào thời điểm thư TDDP vượt khỏi tầm kiểm soát của Người phát hành.

 

 

 

2.04. Sự chỉ định.

 

 

 

a.  Một thư TDDP có thể chỉ định người không thông báo và nhận xuất trình thực hiện việc chuyển nhượng, xác nhận, trả tiền, chiết khấu, thực hiện nghĩa vụ trả tiền sau hoặc chấp nhận hối phiếu.

 

 

 

b.  Việc chỉ định không bắt buộc Người được chỉ định hành động, trừ trường hợp Người được chỉ định cam kết hành động.

 

 

 

c.  Một Người được chỉ định không được phép ràng buộc trách nhiệm của Người tiến hành việc chỉ định.

 

 

 

2.05. Thông báo thư TDDP hoặc thông báo sửa đổi.

 

 

 

a.  Trừ khi một thông báo quy định khác đi, thông báo có nghĩa là:

 

i.    Người thông báo đã kiểm tra tính chân thực bề ngoài của bức điện thông báo phù hợp với cách thực hành chuẩn mực về thư tin dụng; và

 

 

 

ii.    Việc thông báo phản ánh chính xác những gì đã nhận được. 

 

b.  Một người được yêu cầu thông báo thư TDDP và quyết định không thông báo thì nên báo cho bên yêu cầu thông báo.

 

 

 

2.06. Khi nào một sửa đổi có hiệu lực và mang tính ràng buộc.

 

 

 

a.  Nếu một thư TDDP quy định chính xác rằng nó áp dụng” sửa đổi tự động” đối với việc tăng hoặc giảm số tiền thanh toán, gia hạn ngày hết hạn hoặc những vấn đề tương tự thì việc sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực mà không cần có bất cứ sự thông báo hoặc đồng ý nào khác kể cả khi trong thư TDDP có quy định chính xác việc này hay không ( Một sửa đổi như thế cũng có thể xem như trở thành có hiệu lực ” không có sửa đổi “).

 

 

 

b.  Nếu không có quy định về sửa đổi tự động, một sửa đổi ràng buộc:

 

 

 

               i.     Người phát hành khi sửa đổi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta; và

 

 

 

               ii.     Người xác nhận khi sửa đổi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của người xác nhận ;trừ khi Người xác nhận chỉ ra rằng anh ta không xác nhận sự sửa đổi.

 

 

 

c.   Nếu không có điều khoản về sửa đổi tự động:

 

 

 

                 i.     Người hưởng lợi phải đồng ý với sửa đổi và bị ràng buộc vào sửa đổi đó.

 

 

 

                 ii.    Sự đồng ý của Người hưởng lợi phải được thông tin nhanh chóng cho người thông báo sửa đổi đó, trừ khi Người hưởng lợi xuất trình các chứng từ phù hợp với thư TDDP đã được sửa đổi và không phù hợp với thư TDDP trước khi sửa đổi, và

 

 

 

                 iii.    Một sửa đổi không đòi hỏi sự đồng ý của Người yêu cầu phát hành nhưng vẫn sẽ ràng buộc Người phát hành, Người xác nhận hoặc Người hưởng lợi.

 

 

 

d.   Đồng ý chỉ một phần sửa đổi là sự từ chối toàn bộ sửa đổi đó.

 

 

 

2.07. Qui định về sửa đổi.

 

 

 

a.   Một Người phát hành đang sử dụng một người khác để thông báo thư TDDP thì cũng phải qua người đó thông báo tất cả các sửa đổi.

 

  

 

b.   Một sửa đổi hoặc huỷ bỏ một thư TDDP không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Người phát hành đối với được chỉ định mà người này đã hành động trong phạm vi được chỉ định trước khi nhận được thông báo sửa đổi hoặc huỷ bỏ.

 

 

 

c.   Không cho phép gia hạn một thư có thể gia hạn tự động không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Người phát hành đối với người được chỉ định mà người này đã hành động trong phạm vi được chỉ định trước khi nhận được thông báo không gia hạn.

 

 

 

 

 

QUY TẮC 3: XUẤT TRÌNH

 

 

 

3.01. Xuất trình phù hợp với một thư TDDP.

 

 

 

Một thư TDDP phải chỉ ra thời gian địa điểm và vị trí mà tại đó ai phải xuất trình tới ai và xuất trình được bằng phương tiện gì. Nếu thư TDDP đã chỉ ra như thế thì việc xuất trình cũng phải được thực hiện phù hợp với thời gian địa điểm…nói trên. Trong trường hợp mà thư TDDP không chỉ ra như thế, việc xuất trình phải được tiến hành phù hợp với các Quy tắc này để cho chứng từ phù hợp với thư TDDP

 

 

 

3.02. Những yếu tố cấu thành việc xuất trình.

 

 

 

Việc tiếp nhận chứng từ được yêu cầu bởi và được xuất trình theo thư TDDP sẽ tạo nên việc xuất trình chứng từ để kiểm tra sự phù hợp với các điều kiện và diều khoản của thư TDDP, dù cho không phải tất cả các chứng từ yêu cầu phải được xuất trình.

 

 

 

3.03. Xác định thư TDDP.

 

 

 

a.  Việc xuất trình phải xác định được thư TDDP mà việc xuất trình phải được thực hiện theo thư TDDP đó…

 

 

 

b.  Để việc xuất trình có thể xác định được thư TDDP thì phải ghi đầy đủ số tham chiếu, tên và vị trí của Người phát hành hoặc bằng cách đính kèm bản gốc hoặc bản sao của thư TDDP.

 

 

 

c.  Nếu một Người phát hành không thể xác định được từ bề mặt của chứng từ nhận được rằng chứng từ thuộc về một thư TDDP nào hoặc Người phát hành không thể xác định thư TDDP mà chứng từ có liên quan đến thì việc xuất trình coi như đã được thực hiện vào ngày xác định thư TDDP

 

 

 

3.04. Việc xuất trình chứng từ phù hợp được thực hiện tại đâu và cho ai

 

 

 

a.  Việc xuất trình phù hợp được thực hiện tại địa điểm và bất kỳ vị trí nào được chỉ ra trong thư TDDP hoặc quy định trong các Quy tắc này.

 

 

 

b.  Nếu thư TDDP trên không chỉ ra nơi xuất trình chứng từ cho người phát hành, thì việc xuất trình chứng từ cho người phát hành phải được thực hiện ở nơi kinh doanh mà tại đó thư TDDP đã được phát hành.

 

 

 

c.  Nếu một thư TDDP được xác nhận nhưng trong xác nhận không chỉ ra nơi xuất trình, vịêc xuất trình vì mục đích ràng buộc Người xác nhận ( và Người phát hành ) phải được thực hiện ở nơi kinh doanh của Người xác nhận mà tại đó bản xác nhận được phát hành hoặc gửi đến Người phát hành.

 

 

 

d.  Nếu địa điểm xuất trình (bộ phận, tầng, phòng trạm, điểm gửi thư, hộp thư bưu điện, hoặc những vị trí khác) không được chỉ ra việc xuất trình có thể thực hiện đến:

 

 

 

                 i.     Địa chỉ bưu điện thông thường được chỉ ra trong thư TDDP.

 

 

 

                 ii.    Bất kỳ địa điểm nào được chọn để giao nhận thư, chứng từ hoặc:

 

 

 

                iii.    Bất kỳ người nào được uỷ quyền trên thực tế hoặc được coi như được uỷ quyền nhận xuất trình tại nơi xuất trình

 

 

 

3.05. Thời hạn xuất trình đúng hạn.

 

 

 

a.  Việc xuất trình là đúng hạn nếu nó được thực hiện bất kỳ lúc nào sau khi phát hành và trước hoặc vào ngày hết hạn.

 

 

 

b.  Việc xuất trình được thực hiện sau giờ làm việc tại nơi xuất trình được coi như xuất trình vào ngày làm việc tiếp theo.

 

 

 

3.06. Phương tiện xuất trình phù hợp

 

 

 

a.  Chứng từ phải được xuất trình bằng phương tiện quy định trong thư TDDP thì được coi là phù hợp.

 

 

 

b.  Trường hợp không quy định phương tiện xuất trình, một chứng từ phải được xuất trình dưới dạng văn bản mới được coi là phù hợp trừ khi có đòi hỏi một yêu cầu trả tiền, trong trường hợp này:

 

 

 

                i.    một yêu cầu trả tiền mà Người hưởng lợi là thành viên của mạng SWIFT hoặc thành viên của một ngân hàng xuất trình qua mạng SWIFT, telex có mã khoá hoặc các phương tiện đã được xác nhận tính chân thực khác sẽ được coi là phù hợp, nếu khác đi thì:

 

 

 

               ii.    một yêu cầu trả tiền không được xuất trình dưới dạng văn bản thì sẽ không được coi là phù hợp, trừ khi Người phát hành tự mình cho phép việc sử dụng phương tiện đó.

 

 

 

c.  Một chứng từ không được coi là dưới dạng văn bản, nếu như chứng từ đó được truyền đạt bằng phương tiện điện tử ngay cả khi Người phát hành hoặc Người được chỉ định khi nhận được chứng từ có tạo ra văn bản từ chứng từ đó.

 

 

 

d.  Khi thư TDDP chỉ ra rằng việc xuất trình phải được thực hiện bằng phương tiện điện tử, chứng từ được coi là phù hợp khi nó được xuất trình cho Người phát hành hoặc Người được chỉ định dưới dạng chứng từ điện tử mà những người này có thể xác nhận tính chân thực của chứng từ điện tử đó.

 

 

 

3.07. Tính riêng biệt của mỗi lần xuất trình.

 

 

 

a.  Việc xuất trình chứng từ không phù hợp, thôi không xuất trình hoặc không thực hiện bất kỳ một trong số các lần xuất trình nào được cho phép hoặc theo kế hoạch nào sẽ không tước hoặc làm phương hại tới quyền được xuất trình đúng hạn lần khác hoặc tái xuất trình đúng hạn cho dù thư TDDP có cấm việc đòi tiền hoặc xuất trình từng phần hoặc nhiều lần hay không.

 

 

 

b.  Từ chối thanh toán sai quy định cho một lần xuất trình phù hợp không tạo nên quyền từ chối thanh toán bất kỳ lần xuất trình nào khác theo một thư TDDP hoặc từ chối thanh toán TDDP.

 

 

 

c.  Thanh toán cho một lần xuất trình không phù hợp có hoặc không có thông báo về sự không phù hợp đó không làm mất đi các yêu cầu xuất trình của một thư TDDP cho các lần xuất trình khác.

 

 

 

3.08. Thanh toán từng phần và xuất trình nhiều lần, số tiền của các lần thanh toán

 

 

 

a.  Một lần xuất trình để được thanh toán số tiền ít hơn tổng số tiền của thư TDDP ( “thanh toán từng phần”).

 

 

 

b.  Xuất trình nhiều hơn một lần ( ” xuất trình nhiều lần”) có thể được thực hiện.

 

 

 

c. Vịêc quy định “cấm thanh từng phần” hoặc một từ ngữ tương tự khác có nghĩa là một lần xuất trình được thực hiện cho toàn bộ số tiền của thư TDDP

 

 

 

d. Việc quy định ” cấm thanh toán nhiều lần” hoặc một từ ngữ tương tự có nghĩa là chỉ một lần xuất trình được thực hiện và được trả tiền, nhưng số tiền thanh toán có thể ít hơn tổng số tiền sẵn sàng thanh toán của TDDP.

 

 

 

e.  Nếu một yêu cầu thanh toán vượt quá số tiền của thư TDDP thì yêu cầu thanh toán này là không phù hợp. Bất kỳ chứng từ nào không phải là yêu cầu thanh toán mà ghi số tiền vượt quá số tiền yêu cầu thanh toán thì với lý do này thì không coi là không phù hợp.

 

 

 

f.  Việc sử dụng những từ “ước chừng”, “vào khoảng”, “độ chừng” hoặc những từ tương tự cho phép dung sai không được vượt quá tăng hoặc giảm 10% của số tiển mà những từ này đề cập đến

 

 

 

3.09 Gia hạn hoặc thanh toán

 

 

 

Yêu cầu của Người hưởng lợi gia hạn ngày hết hiệu lực của thư TDDP hoặc là tiến hành yêu cầu thanh toán số tiền trong thư TDDP:

 

 

 

a.  Là việc xuất trình yêu cầu thanh toán theo thư TTDP và phải được kiểm tra yêu cầu đó xem có phù hợp với quy tắc này; và

 

 

 

b.  Ngụ ý rằng Người hưởng lợi :

 

i.   đồng ý sửa đổi để gia hạn ngày hết hạn tới một ngày yêu cầu;

 

 

 

ii.   yêu cầu Người phát hành thi hành quyền định đoạt của mình nhằm có được sự đồng ý của Người xin phát hành và phát hành sửa đổi đó

 

 

 

iii.   khi phát hành sửa đổi đó, rút lại yêu cầu trả tiền ; và

 

 

 

iv.   đồng ý thời hạn thanh toán tối đa theo các Quy tắc này để kiểm tra và thông báo từ chối thanh toán.

 

3.10. Không có thông báo về việc nhận được xuất trình.

 

 

 

Người phát hành không có nghĩa vụ thông báo cho Người yêu cầu phát hành về việc tiếp nhận được xuất trình theo TTDP.

 

 

 

3.11.Sự từ bỏ của Người phát hành và sự đồng ý của Người yêu cầu phát hành từ bỏ các quy tắc xuất trình.

 

 

 

Ngoài các đIều khoản tuỳ ý khác quy định trong một TTDP hoặc trong các quy tắc này một Người phát hành có thể tìm theo ý mình mà không thông báo cho hoặc không cần sự đồng ý của Người yêu cầu phát hành và không ảnh hưởng tới các nghĩa vụ của Người yêu cầu phát hành với Người phát hành, từ bỏ:

 

 

 

a.  Các quy tắc sau đây và bất kỳ điều khoản tương tự nào được quy định trong TDDP mà trước tiên vì quyền lợi và sự thuận tiện trong hoạt động của Người phát hành.

 

i.   Việc xử lý các chứng từ nhận được theo yêu cầu của Người xuất trình khi được xuất trình vào một ngày muộn hơn( quy tắc 3.02)

 

 

 

ii.   Xác định việc xuất trình chứng từ với TDDP mà theo đó chứng từ này được xuất trình (quy tắc 3.03(a))

 

 

 

iii.   Việc xuất trình được thực hiện ở đâu và cho ai (quy tắc 3.04(b),(c)và (d) trừ quốc gia quy định trong TDDP mà tạI đó việc xuất trình được thực hiện hoặc:

 

 

 

iv.   Xử lý việc xuất trình sau ngày giao dịch nếu như nó có thể được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo( quy tắc 3.05 (b))

 

b.  Quy tắc sau đây nhưng không phải các đIều khoản tương tự được nêu trong TDDP.

 

i.   một chứng từ được yêu cầu có ghi ngày sau ngay quy định xuất trình (quy tắc 4.06) hoặc :

 

 

 

ii.   đòi hỏi một chứng từ do Người hưởng lợi phát hành phải bằng ngôn ngữ của TDDP (quy tắc 4.04)

 

c.  quy tắc sau đây liên quan đến việc thực hiện trọn vẹn thư TDDP  chỉ tới một chừng mực mà ngân hàng thực sự giao dịch với Người hưởng lợi đích thực : chấp nhận một yêu cầu trả tiền bằng phương tiện điện tử (quy tắc 3.06 (b)).

 

 

 

Người xác nhận từ bỏ đòi hỏi sự đồng ý của Người phát hành, liên quan đến các phần (b) và (c) của Quy tắc này.

 

 

 

3.12. Bản gốc của TDDP bị mất, bị lấy trộm, bị cắt xén hoặc bị hư hại.

 

 

 

a.  Nếu bản gốc thư TDDP bị mất bị lấy trộm bị cắt xén bị hư hại, Người phát hành không cần phải thay thế nó hoặc từ bỏ bất cứ yêu cầu nào phải xuất trình bản gốc theo quy định của TDDP.

 

 

 

b.  Nếu Người phát hành đồng ý thay thế một thư TDDP gốc hoặc từ bỏ việc đòi hỏi xuất trình thư TDDP gốc, anh ta có thể cung cấp một bản thay thế hoặc bản sao cho Người hưởng lợi mà không ảnh hưởng tới nghĩa vụ hoàn trả tiền của Người yêu cầu phát hành cho người phát hành. Nhưng nếu như Người phát hành làm như vậy , anh ta phải ghi chú điều quy định đó lên bản thay thế hoặc bản sao. Người phát hành có thể theo ý mình yêu cầu Người hưởng lợi bồi thường thích đáng cho anh ta và yêu cầu những Người được chỉ định cam kết là chưa có sự thanh toán nào được thực hiện.

 

 

 

Đóng cửa kinh doanh vào ngày hết hạn

 

 

 

3.13. Ngày hết hạn vào ngày không làm việc

 

 

 

a.  Nếu ngày cuối cùng để xuất trình được quy định trong TDDP (cho dù được quy định là hết hạn hoặc ngày mà chứng từ phải được nhận) không phải là ngày làm việc của Người phát hành hoặc của Người được chỉ định tại nơi việc xuất trình xảy ra thì việc xuất trình ở nơi đó vào ngày làm việc kế tiếp đầu tiên sau ngày cuối cùng sẽ được coi như xuất trình đúng hạn.

 

 

 

b.  Người được chỉ định tiếp nhận việc xuất trình phải thông báo việc này cho Người phát hành.

 

 

 

3.14. Đóng cửa kinh doanh vào ngày làm việc và cho phép xuất trình tại địa điểm thích hợp khác.

 

 

 

a.  Nếu vào ngày làm việc cuối cùng dành cho việc xuất trình mà địa điểm xuất trình quy định trong thưTDDP mà vì một lý do nào đó đóng cửa và việc xuất trình không được tiến hành đúng hạn vì sự đóng cửa đó thì ngày xuất trình cuối cùng được tự động ra hạn đến một ngày trong số 30 ngày theo lịch sau khi địa điểm xuất trình mở cửa hoạt động trở lại, trừ khi TDDP có quy định khác.

 

 

 

b.  Khi hoặc trước khi  đóng cửa của địa điểm xuất trình, Người phát hành có thể cho phép một địa điểm xuất trình thích hợp khác trong TDDP hoặc trong thông tin gửi tới người hưởng lợi nếu người phát hành làm như vậy thì:

 

i.   Việc xuất trình phải được thực hiện tại địa điểm thích hợp đó và:

 

 

 

ii.   Nếu thông tin mà người hưởng lợi nhận được chưa đến 30 ngày theo lịch trước ngày xuất trình cuối cùng và lý do đó việc xuất trình không được thực hiện đúng hạn thì ngày xuất trình cuối cùng được tự động gia hạn đến một ngày trong số 30 ngày theo lịch sau ngày xuất trình cuối cùng.

 

 

 

QUY TẮC 4: KIỂM TRA CHỨNG TỪ

 

 

 

4.01. Kiểm tra sự phù hợp

 

 

 

a.  Các yêu cầu thanh toán nhằm đòi tiền một TDDP phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của thư TDDP đó.

 

 

 

b.  Việc xuất trình thể hiện có phù hợp hay không được xác định bằng sự kiểm tra bề mặt của các chứng từ xuất trình so với các điều khoản và điều kiện quy định trong TDDP đã được quy tắc này giải thích và bổ sung nó được thể hiện trong chuẩn mực thực hành thư TDDP.

 

 

 

4.02. Việc không kiểm tra các chứng từ không có liên quan

 

 

 

Chứng từ mà thư TDDP không yêu cầu nếu được xuất trình thì không cần kiểm tra và trong bất cứ trường hợp nào sẽ không được xét đến cho mục đích xác định sự phù hợp của việc xuất trình. Các chứng từ này có thể được gửi trả lại Người xuất trình mà người gửi không chịu trách nhiệm gì hoặc được gửi đi cùng với các chứng từ đã xuất trình khác.

 

 

 

4.03. Kiểm tra sự mâu thuẫn giữa chứng từ.

 

 

 

Người phát hành hoặc Người được chỉ định phải kiểm tra sự mâu thuẫn của chứng từ chỉ trong chừng mực mà thư TDDP quy định.

 

 

 

4.04. Ngôn ngữ của chứng từ.

 

 

 

Ngôn ngữ của tất cả các chứng từ do Người hưởng lợi phát hành phải là ngôn ngữ của TDDP.

 

 

 

4.05. Người phát hành các chứng từ.

 

 

 

Bất kỳ chứng từ yêu cầu nào phải do Người hưởng lợi, trừ khi thư TDDP chỉ ra rằng chứng từ được phát hành bởi một bên thứ ba hoặc chứng từ thuộc loại mà chuẩn mực thực hành thư TDDP yêu cầu phải được phát hành bởi một bên thứ ba.

 

 

 

4.06. Ngày phát hành chứng từ

 

 

 

Ngày phát hành của một chứng từ yêu cầu có thể sớm hơn nhưng không được muộn hơn ngày xuất trình của nó.

 

 

 

4.07. Chữ ký yêu cầu trên một chứng từ

 

 

 

a.  Một chứng từ yêu cầu không nhất thiết phải ký, trừ khi thư TDDP quy định rằng chứng từ đó phải được ký hoặc chứng từ thuộc loại mà chuẩn mực thực hành TDDP yêu cầu phải được ký

 

 

 

b.  Một chữ ký yêu cầu có thể được thực hiện bằng cách thức nào đó phù hợp với phương tiện mà chứng từ đã ký đó được xuất trình.

 

 

 

c.  Trừ khi một thư TDDP quy định cụ thể về:

 

i.   Tên của người phải ký chứng từ thì bất cứ chữ ký nào hoặc việc xác nhận tính thực nào cũng sẽ được coi là chữ ký phù hợp.

 

 

 

ii.   địa vị của người phải ký, thì không cần thiết phải chỉ ra địa vị người ký.

 

d.  Nếu một thư TDDP quy định cụ thể rằng chữ ký phải được thực hiện bởi :

 

i.   Một thể nhân đích danh mà không đòi hỏi xác nhận địa vị của người ký, một chữ ký là phù hợp khi nó thể hiện là chữ ký của thể nhân đó.

 

 

 

ii.   Một pháp nhân đích danh hoặc cơ quan chính phủ xác định mà không cần xác nhận  người phải ký thay mặt hoặc ký với địa vị của pháp nhân đích danh hoặc cơ quan chính phủ đó thì một chữ ký phù hợp khi nó thể hiện là đực ký thay mặt cho pháp nhân hoặc cơ quan chính phủ đó, hoặc

 

 

 

iii.   Một pháp nhân, một thể nhân hoặc cơ quan chính phủ xác định đòi hỏi phải chỉ ra địa vị của người ký, thì một chữ ký phù hợp khi nó thể hiện là chữ ký của pháp nhân, thể nhân hoặc cơ quan chính phủ đó và chỉ ra được địa vị của pháp nhân cơ quan chính phủ đó.

 

4.08. Về yêu cầu chứng từ mặc nhiên.

 

 

 

Nếu một thư TDDP không đòi hỏi cụ thể bất kỳ chứng từ yêu cầu nào, thì thư TDDP đó vẫn được xem như có đòi hỏi xuất trình chứng từ yêu cầu trả tiền.

 

 

 

4.09. Từ ngữ như nhau và dấu trích dẫn.

 

 

 

Nếu một thư TDDP yêu cầu:

 

 

 

a.  Một tuyên bố không quy định từ ngữ chính xác thì lời lẽ trong chứng từ xuất trình phải thể hiện cùng một nghĩa với từ ngữ mà thư TDDP đòi hỏi.

 

 

 

b. Từ ngữ được ghi chú trong dấu ngoặc kép, ngoặc đơn hoặc một văn bản hay biểu mẫu đi kèm theo các lỗi in ấn về chính tả, dấu câu, khoảng cách chữ và những lỗi tương tự đã hiển hiện rõ ràng trong nội dung thư TDDP thì không cần phải sao lại các lỗi đó và các dòng để trắng hoặc các khoảng trống dành cho số liệu có thể phải được thực hiện theo cách thức nào đó miễn là không mâu thuẫn với thư TDDP hoặc:

 

 

 

c. Từ ngữ được ghi chú trong dấu ngoặc kép, ngoặc đơn hoặc một văn bản hay biểu mẫu đi kèm và thư TDDP cũng quy định rằng từ ngữ ghi chú đó phải “chính xác” hoặc “giống hệt” thì từ ngữ trong các chứng từ xuất trình, bao gồm cả những lỗi in ấn về chính tả, dấu câu, khoảng cách chữ và những lỗi tương tự cũng như dòng để trắng và các khoảng trống dành cho số liệu phải được sao lại chính xác y hệt.

 

 

 

4.10. Chấp nhận của Người yêu cầu phát hành.

 

 

 

Một thư TDDP không nên quy định rằng một chứng từ yêu cầu sẽ được phát hành, ký hoặc ký đối chứng bởi Người yêu cầu phát hành. Tuy nhiên, nếu thư TDDP chứa đựng yêu cầu đó, Người phát hành có thể không khước từ yêu cầu này và không chịu trách nhiệm về việc chứng từ hay chữ ký của Người yêu cầu phát hành bị từ chối.

 

 

 

4.11. Các điều khoản hoặc điều kiện phi chứng từ.

 

 

 

a.  Điều khoản hoặc điều kiện phi chứng từ của một thư TDDP sẽ không được xem xét đến, cho dù nó có ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Người phát hành kiểm tra sự phù hợp của việc xuất trình hoặc xử lý thư TDDP đã được phát hành, sửa đổi hoặc hết hiệu lực hay không

 

 

 

b.  Các điều khoản hoặc điều kiện là điều kiện phi chứng từ nếu TDDP không yêu cầu xuất trình một  chứng từ mà trong đó các điều khoản và điều kiện trên được minh chứng và nếu việc thực hiện chúng có thể là không do Người phát hành quyết định trong hồ sơ của chính Người phát hành hoặc trong phạm vi hoạt động bình thường của anh ta.

 

 

 

c.  Việc quyết định dựa trên cơ sở hồ sơ của chính Người phát hành hoặc trong phạm vi hoạt động bình thường của anh ta bao gồm việc quyết định:

 

 

 

               i.     các chứng từ được xuất trình hoặc ngược lại được trao cho Người phát hành khi nào, ở đâu và bằng cách nào

 

 

 

               ii.    các thông tin ảnh hưởng đến thư TDDP được Người phát hành, Người hưởng lợi hoặc bất cứ Người được chỉ định nào gửi đi hoặc nhận được khi nào, ở đâu và bằng cách nào.

 

 

 

              iii.    số tiền đựoc chuyển vào hoặc ra khỏi các tài khoản của Người phát hành; và

 

 

 

              iv.    số tiền có thể xác định từ các chỉ số đã công bố ( ví dụ: nếu một thư TDDP quy định việc xác định số tiền lãi cộng dồn theo lãi suất công bố ).

 

 

 

d.  Người phát hành không cần thiết phải tính toán lại việc tính toán của Người hưởng lợi theo một công thức được nêu ra hoặc được tham chiếu trong thư TDDP trừ việc tính toán ở chừng mực mà  thư TDDP quy định.

 

 

 

4.12. Tính hợp thức của các tuyên bố trong các chứng từ.

 

 

 

a.  Tuyên bố được yêu cầu không cần kèm theo nghi thức, việc chính thức hoá hoặc bất kỳ thủ tục nào khác.

 

 

 

b.  Nếu một thư TDDP quy định thêm tính hợp thức đối với tuyên bố được yêu cầu của Người lập mà không ghi rõ mẫu hoặc nội dung thì tuyên bố đó là phù hợp nếu chỉ ra rằng nó được khai báo, xác nhận, bảo đảm, chứng thực, tuyên thệ, khẳng định, chứng nhận hoặc một cách tương tự khác;

 

 

 

c.  Nếu một  thư TDDP quy định tuyên bố phải được một người khác chứng kiến mà không qui định hình thức hoặc nội dung thì tuyên bố đã được chứng kiến đó là phù hợp, nếu nó thể hiện có bao gồm chữ ký của một người không phải là Người hưởng lợi và chỉ ra rằng người đó hành động như một nhân chứng.

 

 

 

d.  Nếu một thư TDDP quy định tuyên bố phải được ký đối chứng, hợp thức hoá, đóng dấu thị thực hoặc một cách tương tự bởi một người không phải Người hưởng lợi hành động với chức năng của chính phủ, ngành tư pháp, đoàn thể hoặc chức năng đại diện khác mà không qui định hình thức hoặc nội dung thì tuyên bố đó là phù hợp, nếu nó bao gồm chữ ký của người không phải Người hưởng lợi và chỉ ra chức năng đại diện của người đó và tổ chức mà người đó thay mặt là người hành động.

 

 

 

4.13. Việc không chịu trách nhiệm xác định Người hưởng lợi.

 

 

 

Ngoại trừ trường hợp mà thư TDDP đòi hỏi việc xuất trình một chứng từ điện tử:

 

 

 

a.  Một người thanh toán cho việc xuất trình không có nghĩa vụ đối với Người yêu cầu phát hành về việc xác định bất cứ người xuất trình nào hoặc bất cứ Người được chuyển nhượng tiền thu được.

 

 

 

b.  Việc thanh toán cho một Người hưởng lợi đích danh, Người được chuyển nhượng, Người nhận tiền xác thực, Người kế nhiệm hợp pháp vào tài khoản hoặc số tài khoản đã quy định trong thư TDDP hoặc trong chỉ thị của Người hưởng lợi hoặc Người được chỉ định sẽ được coi là hoàn thành nghĩa vụ trả tiền theo thư TDDP.

 

 

 

4.14. Tên của Người phát hành hoặc Người xác nhận đã sáp nhập hoặc đã bị thay đổi.

 

 

 

Nếu một Người phát hành hoặc Người xác nhận được tổ chức lại, sáp nhập hoặc thay đổi tên, bất kỳ sự tham chiếu nào đến chính tên của Người phát hành hoặc Người xác nhận trong chứng từ xuất trình có thể là tham chiếu đến chính người đó hoặc đến những Người kế nhiệm.

 

 

 

4.15. Chứng từ gốc, chứng từ sao và số lượng chứng từ.

 

 

 

a.  Một chứng từ được xuất trình phải là chứng từ gốc.

 

 

 

b.  Việc xuất trình một chứng từ điện tử khi xuất trình điện tử được cho phép hoặc được yêu cầu được xem như xuất trình ” bản gốc”.

 

 

 

c.i. Một chứng từ xuất trình được coi là một ” bản gốc”, trừ khi nó thể hiện trên bề mặt là đã được sao lại từ một bản gốc.

 

 

 

c.ii. Một chứng từ thể hiện là được sao từ bản gốc được xem như bản gốc, nếu chữ ký hoặc việc xác nhận tính chân thực thể hiện là gốc.

 

 

 

d. Một thư TDDP yêu cầu việc xuất trình một “bản sao” cho phép xuất trình hoặc bản gốc hoặc bản sao trừ khi thư TDDP quy định chỉ được xuất trình bản sao hoặc nếu không, quy định loại bỏ tất cả các bản gốc.

 

 

 

e. Nếu số lượng chứng từ cùng loại đựơc yêu cầu, thì chỉ cần một bản gốc, trừ khi:

 

 

 

       i.   “hai bản gốc” hoặc “nhiều bản gốc” được yêu cầu thì trong trường hợp này tất cả các bản phải là bản gốc hoặc:

 

 

 

       ii.   ” hai bản sao” “hai xấp” hoặc các từ tương tự như vậy được yêu cầu thì trong trường hợp này có thể xuất trình hoặc các bản gốc hoặc các bản sao.

 

 

 

Các loại chứng từ của thư TDDP.

 

 

 

4.16. Yêu cầu trả tiền.

 

 

 

a.  Một yêu cầu trả tiền không cần thiết phải tách rời khỏi tuyên bố của Người hưởng lợi hoặc chứng từ yêu cầu khác.

 

 

 

b.  Nếu có đòi hỏi về một yêu cầu trả tiền tách rời thì yêu cầu đó phải chứa đựng :

 

 

 

                 i.    Một yêu cầu trả tiền của Người hưởng lợi gửi thẳng đến Người phát hành hoặc Người được chỉ định.

 

 

 

                 ii.   Ngày phát hành yêu cầu trả tiền;

 

 

 

                 iii.   Số tiền yêu cầu thanh toán; và

 

 

 

                 iv.   Chữ ký của Người hưởng lợi.

 

 

 

c.  Một yêu cầu trả tiền có thể dưới dạng hối phiếu hoặc chỉ thị, lệnh hoặc các yêu cầu trả tiền khác. Nếu một TDDP đòi hỏi xuất trình một ” séc” hoặc một “hối phiếu ” thì ” séc ” hoặc hối phiếu đó không cần thiết phải dưới dạng có thể chuyển nhượng trừ khi thư TDDP quy định như vậy.

 

 

 

4.17. Tuyên bố vi phạm hoặc điều kiện trả tiền khác.

 

 

 

Nếu một thư TDDP đòi hỏi một bản tuyên bố, giấy chứng nhận hoặc các bản tường trình vi phạm hoặc điều kiện trả tiền khác và không ghi cụ thể nội dung, thì chứng từ sẽ được coi là phù hợp nếu nó bao gồm:

 

 

 

a.  Việc tái xuất trình để thực hiện thanh toán đã tới hạn vì điều kiện  trả tiền mô tả trong thư TDDP đã diễn ra.

 

 

 

b.  Ngày mà thư TDDP được phát hành; và

 

 

 

c.  Chữ ký của Người hưởng lợi.

 

 

 

4.18. Các chứng từ có thể chiết khấu.

 

 

 

Nếu một thư TDDP đòi hỏi việc xuất trình một chứng từ có thể chuyển nhượng bằng cách ký hậu và chuyển giao mà không quy định việc ký hậu phải tiến hành với ai, bằng cách nào, có tiến hành hay không thì chứng từ có thể được xuất trình không cần ký hậu hoặc nếu đã được ký hậu, thì việc ký hậu có thể là ký hậu để trống. Trong bất cứ trường hợp nào, chứng từ có thể được phát hành hoặc chiết khấu có truy đòi hoặc miễn truy đòi.

 

 

 

4.19. Các chứng từ pháp lý hoặc chứng từ của toà án.

 

 

 

Nếu một TDDP yêu cầu xuất trình một chứng từ do chính phủ phát hành, lệnh của toà án, phán quyết của trọng tài hoặc các chứng từ tương tự, một chứng từ hoặc một bản sao được xem là phù hợp nếu có thể hiện:

 

 

 

                 i.    được phát hành bởi một cơ quan của chính phủ, toà án, hội đồng xét xử hoặc cơ quan tương tự;

 

 

 

                 ii.   Có tiêu đề hoặc tên thích hợp;

 

 

 

                 iii.   đã được ký;

 

 

 

                 iv.   có ngày tháng; và

 

 

 

                 v.   được chứng nhận chính thức hoặc xác nhận tính chân thực bởi một viên chức thuộc cơ quan chính phủ, toà án, hội đồng xét xử hoặc cơ quan tương tự.

 

 

 

4.20. Các chứng từ khác.

 

 

 

a.  Nếu một thư TDDP yêu cầu một chứng từ không phải là chứng từ mà nội dung của nó được ghi rõ trong các Quy tắc này và không quy định rõ Người phát hành, nội dung dữ liệu, hoặc từ ngữ thì chứng từ này là phù hợp, nếu nó thể hiện là chứng từ hoặc có chức năng của loại chứng từ đó theo chuẩn mực thực hành thư TDDP.

 

 

 

b.  Một chứng từ được xuất trình theo thư TDDP phải đựoc kiểm tra theo nội dung của cách thực hành TDDP theo các Quy tắc này kể cả khi chứng từ thuộc một loại ( như hoá đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm, hoặc chứng từ tương tự ) mà Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ đã chứa đựng những quy tắc chi tiết.

 

 

 

4.21. Yêu cầu phát hành cam kết riêng biệt.

 

 

 

Nếu một thư TDDP đòi hỏi Người hưởng lợi phát hành cam kết riêng biệt của chính mình cho một người khác (dù thư TDDP có nêu ra một nội dung của cam kết đó hay không):

 

 

 

a.  Người hưởng lợi không có quyền nào khác ngoài quyền đòi tiền theo thư TDDP kể cả khi Người phát hành trả một khoản phí cho Người hưởng lợi để phát hành cam kết riêng biệt.

 

 

 

b.  Cam kết riêng biệt và bất kỳ chứng từ nào được được xuất trình theo nó không cần thiết phải được xuất trình cho Người phát hành; và:

 

 

 

c. Nếu Người phát hành nhận được các bản gốc hoặc bản sao của cam kết riêng biệt hoặc chứng từ xuất trình theo cam kết đó mà các bản gốc hoặc bản sao đó không được yêu cầu xuất trình như một điều kiện để thanh toán thư TDDP thì:

 

i.    Người phát hành không cần phải kiểm tra và trong bất cứ trường hợp nào sẽ không xem xét đến sự phù hợp, nhất quán của chúng với thư TDDP, với yêu cầu trả tiền của Người hưởng lợi theo thư TDDP hoặc với cam kết riêng biệt của Người hưởng lợi và:

 

 

 

ii.    Người phát hành có thể gửi trả chúng cho Ngưòi xuất trình hoặc gửi chúng cho Người yêu cầu phát hành cùng với chứng từ xuất trình mà không chịu trách nhiệm gì. 

 

 

 

QUY TẮC 5: THÔNG BÁO, SỰ LOẠI TRỪ VÀ VIỆC XỬ LÝ CÁC CHỨNG TỪ.

 

 

 

5.01. Thông báo đúng hạn việc từ chối thanh toán.

 

 

 

Thông báo từ chối thanh toán phải được đưa ra trong một khoảng thời gian sau khi xảy ra việc xuất trình chứng từ không hợp lý.

 

 

 

a.   i. Thông báo đưa ra trong vòng 3 ngày kinh doanh đựoc coi là hợp lý và vượt quá 7 ngày kinh doanh được coi là không hợp lý

 

 

 

     ii. Cho dù thời hạn mà trong thời hạn đó, thông báo đựơc đưa ra có hợp lý hay không không phụ thuộc vào hạn chót sắp đến của việc xuất trình.

 

 

 

    iii. Thời gian để tính ngày bắt đầu đệ trình thông báo từ chối thanh toán là vào ngày kinh doanh kế tiếp ngày kinh doanh mà vào ngày đó việc xuất trình diễn ra.

 

 

 

    iv. Trừ khi một thư TDDP quy định hoàn toàn khác đi về một khoảng thời gian đã rút ngắn lại thì thông báo từ chối thanh toán phải được đưa ra trong thời gian đó, Người phát hành không có nghĩa vị đẩy nhanh việc kiểm tra xuất trình chứng từ.

 

 

 

b.  i. Phương tiện mà một thông báo từ chối thanh toán được gửi đi là phương tiện viễn thông sẵn có và nếu không bằng một phương tiện sẵn có khác cho phép thông báo nhanh chóng.

 

 

 

   ii. Nếu một thông báo từ chối thanh toán được tiếp nhận trong khoảng thời gian thông báo cho phép thì thông báo đó được xem như đã được gửi đi bằng phương tiện thông tin nhanh chóng.

 

 

 

c. Thông báo từ chối thanh toán phải được gửi đến người mà người đó chứng từ đã nhận được (cho dù là Người hưởng lợi, Người được chỉ định hoặc một người không phải là Người chuyển giao chứng từ ) trừ khi Người xuất trình có yêu cầu khác.

 

 

 

5.02. Tuyên bố về lý do từ chối thanh toán.

 

 

 

Một thông báo từ chối thanh toán sẽ nêu nên tất cả những sai biệt là cơ sở của việc từ chối thanh toán.

 

 

 

5.03. Việc không đưa ra thông báo từ chối  thanh toán đúng thời hạn.

 

 

 

a.  Việc không đưa ra thông báo về sự sai biệt trong một thông báo từ chối thanh toán trong khoảng thời gian và bằng phương tiện đã qui định trong thư TDDP hoặc trong các Quy tắc này sẽ loại trừ việc khẳng định các khác biệt đó trong bất kỳ chứng từ nào chứa đựng sai biệt mà chứng từ này được giữ lại hoặc tái xuất trình nhưng không loại trừ việc khẳng định sự sai biệt đó trong bất kỳ lần xuất trình khác theo cùng một thư TDDP hoặc theo thư TDDP riêng biệt.

 

 

 

b.  Việc không đưa ra thông báo từ chối thanh toán hoặc việc chấp nhận hoặc thừa nhận cam kết trả chậm  sẽ ràng buộc Người phát hành phải thanh toán khi đáo hạn.

 

 

 

5.04. Thông báo việc hết hạn.

 

 

 

Việc không đưa ra thông báo về việc xuất trình sau ngày hết hạn không loại trừ việc không thanh toán vì lý do đó.

 

 

 

5.05. Người phát hành yêu cầu Người yêu cầu phát hành khước từ mà không cần hỏi ý kiến của Người xuất trình.

 

 

 

Sau khi nhận được thông báo từ chối thanh toán, nếu một Người xuất trình đòi hỏi rằng chứng từ được xuất trình phải được gửi đến cho Người phát hành hoặc Người phát hành đề nghị Người yêu cầu phát hành khước từ chứng từ đó:

 

 

 

a.  Không ai bị buộc phải gửi chứng từ có sai biệt hoặc tìm kiếm sự khước từ của Người yêu cầu phát hành.

 

 

 

b.  Việc xuất trình cho Người phát hành vẫn tuân theo các Quy tắc này trừ khi việc gửi chứng từ đi phải được Người xuất trình đồng ý hoàn toàn và

 

 

 

c.  Nếu các chứng từ được gửi đi hoặc nếu có sự khước từ: 

 

i.    Người xuất trình không được phản đối các sai biệt mà Người phát hành đã thông báo cho anh ta.

 

 

 

ii.    Người phát hành không được giải thoát khỏi trách nhiệm kiểm tra chứng từ theo các quy tắc này.

 

 

 

iii.   Người phát hành không bị buộc phải bỏ qua sự sự sai biệt kể cả khi Người yêu cầu phát hành khước từ nó, và

 

 

 

iv.   Người phát hành phải giữ các chứng từ đến khi anh ta nhận được hồi âm từ Người yêu cầu phát hành hoặc được Người xuất trình yêu cầu gửi trả lại các chứng từ đó và nếu như Người phát hành không nhận được hồi âm như vậy trong vòng 10 ngày kinh doanh trong thời hạn thông báo không thanh toán, thì anh ta có thể gửi trả lại chứng từ cho Người xuất trình. 

 

5.07. Xử lý các chứng từ .

 

 

 

các chứng từ không được thanh toán phải được gửi trả lại, giữ lại hoặc xử lý theo chỉ dẫn hợp lý của Người xuất trình. Việc không đưa ra thông báo xử lý chứng từ trong thông báo từ chối thanh toán không ngăn cản Người phát hành khẳng định sự biện hộ của anh ta chống lại việc phải thanh toán.

 

 

 

5.08. Các chỉ thị / thư được chuyển đi

 

 

 

a.  Các chỉ thị kèm theo một lần xuất trình đòi tiền thư TDDP có thể tin cậy trong chừng mực mà các chỉ thị đó không mâu thuẫn với các điều khoản, điều kiện của thư TDDP, của yêu cầu trả tiền hoặc của Quy tắc này.

 

 

 

b.  Tái xuất trình của một Người được chỉ định kèm theo việc xuất trình có thể dựa vào trong chừng mực mà nó không mâu thuẫn với các điều kiện và điều khoản của thư TDDP hoặc của các Quy tắc này.

 

 

 

c.  Dù cho đã nhận được các chỉ thị một Người phát hành hoặc Người chỉ định có thể thanh toán, gửi thông báo, gửi trả lại chứng từ hoặc nếu không, giao dịch trực tiếp với Người xuất trình.

 

 

 

d.  Một tuyên bố bằng văn bản nói rằng chứng từ có sai biệt không giải thoát trách nhiệm của Người phát hành kiểm tra sự phù hợp của việc xuất trình chứng từ.

 

 

 

5.09. Thông báo phản đối của Người yêu cầu phát hành.

 

 

 

a.  Một Người yêu cầu phát hành phải đối kịp thời việc thanh toán chứng từ xuất trình không phù hợp bằng việc đưa ra thông báo kịp thời qua những phương tiện thông tin nhanh chóng.

 

 

 

b.  Một Người yêu cầu phát hành hành động kịp thời nếu anh ta phải đối những sai biệt của chứng từ bằng cách gửi thông báo cho Người phát hành nêu lên các sai biệt làm cơ sở cho sự phản đối trong thời gian hợp lý sau khi Người yêu cầu phát hành nhận được chứng từ.

 

 

 

c.  Việc không đưa ra thông báo phản đối kịp thời bằng các phương tiện nhanh chóng sẽ loại bỏ sự khẳng định của Người yêu cầu phát hành với Người phát hành về bất cứ sai biệt nào hoặc những vấn đề khác thể hiện trên bề mặt chứng từ mà Người yêu cầu phát hành nhận được nhưng không loại bỏ việc khẳng định sự phản đối đó trong bất kỳ lần xuất trình nào khác theo cùng một thư TDDP hoặc theo thư TDDP khác.

 

 

 

 

 

QUY TẮC 6:

 

 

 

CHUYỂN NHƯỢNG TIỀN THU ĐƯỢC VÀ CHUYỂN NHƯỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 

 

 

Chuyển nhượng quyền đòi tiền.

 

 

 

6.01. Yêu cầu chuyển nhượng quyền đòi tiền.

 

 

 

Khi một Người hưởng lợi yêu cầu Người phát hành yêu cầu Người chỉ định phát hành hoặc Người chỉ định thanh toán một yêu cầu đòi tiền của một ngưòi khác mà người đó là Ngưòi hưởng lợi, thì các quy tắc về chuyển nhưọng quyền đòi tiền này sẽ được áp dụng.

 

 

 

6.02. Khi các quyền đòi tiền được chuyển nhượng

 

 

 

a.  Một thư TDDP là không thể chuyển nhượng được trừ khi nó quy định như vậy

 

 

 

b.  Một thư TDDP quy định rằng nó có thể được chuyển nhượng mà không cần thêm điều khoản nào nữa nghĩa là các quyền đòi tiền đó:

 

i.    có thể được chuyển nhượng toàn bộ, nhiều lần.

 

 

 

ii.   có thể không được chuyển nhượng từng phần; và

 

 

 

iii.   có thể không được chuyển nhượng trừ khi Người phát hành (bao gồm cả Người xác nhận) hoặc người khác được chỉ định cụ thể trong thư TDDP đồng ý và tiến hành việc chuyển nhượng mà theo yêu cầu Người hưởng lợi . 

 

6.03. Các điều kiện chuyển nhượng:

 

 

 

Người phát hành một thư TDDP có thể chuyển nhượng hoặc một Người được chỉ định không cần phải thực hiện việc chuyển nhượng, trừ khi:

 

 

 

a.  Việc chuyển nhượng đó thoả mãn sự tồn tại và tính chân thực của thư TDDP gốc và.

 

 

 

b.  Người hưởng lợi đệ trình hoặc thực hiện:

 

i.   Một yêu cầu bằng văn bản có thể chấp nhận cho Người phát hành hoặc Người được chỉ định, yêu cầu đó bao gồm ngày hiệu lực của việc chuyển nhượng và tên, địa chỉ của Người được chuyển nhượng;

 

 

 

ii.    Thư TDDP gốc;

 

 

 

iii.   Xác nhận chữ ký của người ký thay mặt Người hưởng lợi;

 

 

 

iv.   Xác nhận thẩm quyền của người ký thay mặt Người hưởng lợi;

 

 

 

v.    Thanh toán phí chuyển nhượng; và

 

 

 

vi.    Bât cứ yêu cầu hợp lý nào khác.. 

 

6.04. Hiệu lực của chuyển nhượng đối với các chứng từ

 

 

 

Khi chuyển nhượng toàn bộ quyền đòi tiền:

 

 

 

a.  Hối phiếu hoặc yêu cầu trả tiền phải được Người hưởng lợi được chuyển nhượng ký; và

 

 

 

b. Tên của Người hưởng lợi được chuyển nhượng có thể được sử dụng thay thế tên của Người được hưởng lợi chuyển nhượng trong bất cứ chứng từ yêu cầu nào.

 

 

 

6.05. Hoàn trả tiền dựa trên việc chuyển nhượng

 

 

 

Người phát hành hoặc Người được chỉ định thanh toán theo quy định của chuyển nhượng tuân thủ các quy tắc 6.03(a), (b)(i) và (b) (ii) được quyền hoàn trả tiền khi anh ta đã trả tiền cho Người đã hưởng lợi.

 

 

 

Xác nhận chuyển nhượng tiền thu được.

 

 

 

6.06. Chuyển nhượng tiền thu được.

 

 

 

Khi một Người phát hành hoặc Người được chỉ định được đề nghị xác nhận yêu cầu của Người hưởng lợi thanh toán cho một Người thụ hưởng toàn bộ hoặc một phần của bất cứ số tiền thu được của Người hưởng lợi theo thư TDDP, thì những quy tắc về xác nhận việc chuyển nhượng tiền thu được này sẽ được áp dụng, trừ  khi luật áp dụng yêu cầu khác đi.

 

 

 

6.07. Yêu cầu về xác nhận.

 

 

 

a.  Trừ khi luật áp dụng yêu cầu khác đi, một Người phát hành hoặc Người được chỉ định:

 

i.     không có nghĩa vụ phải chuyển nhượng tiền thu được mà số tiền này anh ta chưa nhận được; và

 

 

 

ii.    không có nghĩa vụ xác nhận việc chuyển nhượng . 

 

b.  Nếu yêu cầu chuyển nhượng tiền thu được đã được nhận, thì

 

i.    Việc đã nhận đó không trao quyền có liên quan đến thư TDDP cho Người được chuyển nhượng, người mà chỉ được hưởng số tiền đã chuyển nhượng, nếu có và các quyền của anh ta có thể bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi hoặc huỷ bỏ; và

 

 

 

ii.    Các quyền của người được chuyển nhượng phụ thuộc vào: 

 

c.  Sự tồn tại của bất cứ số tiền còn lại nào có thể thanh toán cho Người hưởng lợi bởi Người đã nhận ;

 

 

 

d.  Các quyền của những Người được chỉ định và Người hưởng lợi được chuyển nhượng.

 

 

 

e.  Các quyền của những Người chuyển nhượng khác và:

 

 

 

g.  Bất cứ quyền hoặc quyền lợi nào khác có thể được ưu tiên theo luật áp dụng.

 

 

 

6.08. Các điều kiện xác nhận yêu cầu chuyển nhượng tiền thu được.

 

 

 

Người phát hành hoặc Người được chỉ định có thể ra điều kiện xác nhận khi tiếp nhận:

 

 

 

a.  Thư TDDP gốc để kiểm tra hoặc chú giải.

 

 

 

b.  Xác nhận chữ ký của người ký thay mặt cho Người hưởng lợi.

 

 

 

c.  Xác nhận sự uỷ quyền của người ký thay mặt cho Người hưởng lợi.

 

 

 

d.  Một yêu cầu không thể huỷ ngang do Người hưởng lợi ký để xác nhận việc chuyển nhượng bao gồm các tuyên bố, thoả thuận, bồi hoàn và các điều khoản khác có thể nêu trong biểu mẫu yêu cầu chuyển nhượng của Người phát hành hoặc Người được chỉ định, ví dụ như:

 

i.     việc xác định các lần đòi tiền nếu thư TDDP cho phép đòi tiền nhiều lần.

 

 

 

ii.    tên đầy đủ , địa vị pháp lý, vị trí và địa chỉ bưu điện của Người hưởng lợi và Người được chuyển nhượng.

 

 

 

iii.   các chi tiết cụ thể của bất cứ yêu cầu nào ảnh hưởng đến phương thức thanh toán hoặc chuyển giao số tiền thu được của thư TDDP.

 

 

 

iv.   giới hạn đối với việc chuyển nhượng từng phần và việc cấm chuyển nhượng liên tục.

 

 

 

v.    tuyên bố liên quan đến tính hợp pháp và sự ưu tiên hữu quan của việc chuỷên nhượng hoặc

 

 

 

vi.    quyền được Người phát hành hoặc Người được chỉ định trả lại số tiền thu được mà Người được chuyển nhượng đã nhận, số tiền này có thể đòi lại được từ Người hưởng lợi. 

 

e. Thanh toán khoản phí thông báo đã nhận và

 

 

 

f.  Tiến hành các yêu cầu hợp lý khác.

 

 

 

6.09. Những yêu cầu trả tiền mâu thuẫn nhau về số tiền thu được.

 

 

 

Nếu có những yêu cầu trả tiền mâu thuẫn nhau về số tiền thu được thì việc thanh toán cho Người được chuyển nhượng đích thực có thể phải tạm ngừng lại để giải quyết mâu thuẫn đó.

 

 

 

6.10. Hoàn trả tiền chuyển nhưọng thu được.

 

 

 

Một Người phát hành hoặc Người được chỉ định thanh toán số tiền chuyển nhượng đã nhận tuân theo quy tắc 6.08(a) và (b) được quyền nhận tiền hoàn trả như thể anh ta đã trả tiền cho Người hưởng lợi nếu Người hưởng lợi là một ngân hàng, thì xác nhận chỉ có thể dựa trên các thông tin đã được xác nhận tính chân thực.

 

 

 

Chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

 

 

 

6.11. Người được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Khi người thừa kế, Đại diện cá nhân, Người thanh toán, Người được uỷ thác, Người nhận, Tổng công ty, Người kế nhiệm hoặc các người tương tự tuyên bố mình được pháp luật quy định tiếp nhận các quyền lợi của Người hưởng lợi xuất trình chứng từ theo tên của chính mình như thể mình là Người được chuyển nhượng chịu sự uỷ quyền của Người hưởng lợi, thì những quy tắc về chuyển nhượng theo quy định của pháp luật này được áp dụng.

 

 

 

6.12. Chứng từ bổ sung trong trường hợp đòi tiền theo tên Người kế nhiệm

 

 

 

Một người được tuyên bố là Người kế nhiệm có thể được đối xử như thể anh ta là Người được chuyển nhượng chịu sự uỷ quyền toàn bộ của Người hưởng lợi nếu anh ta xuất trình một chứng từ bổ sung hoặc những chứng từ thể hiện là được phát hành bởi một công chức hoặc một người đại diện (bao gồm cả viên chức toà án) và chỉ ra:

 

 

 

a.  rằng Người được tuyên bố kế nhiệm là người còn lại sau một sự sáp nhập, liên kết hoặc các hành vi tương tự của một tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc các tổ chức tương tự khác;

 

 

 

b.  rằng Người được yêu cầu kế nhiệm được uỷ quyền hoặc chỉ định hành động thay mặt Người hưởng lợi đích danh hoặc cho bất động sản của Người hưởng lợi vì người này không có khả năng trả nợ;

 

 

 

c.  rằng tên của Người được hưởng lợi xác định đã đổi thành tên của Người được yêu cầu kế nhiệm.

 

 

 

6.13. Sự tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ với việc xuất trình của Người kế nhiệm

 

 

 

Một Người phát hành hoặc Người được chỉ định tiếp nhận việc xuất trình từ Người được yêu cầu kế nhiệm mà việc xuất trình đó phù hợp trên mọi khía cạnh, trừ khía cạnh tên của Người được hưởng lợi.

 

 

 

a.  có thể yêu cầu việc xuất trình đáp ứng về hình thức và nội dụng :

 

i.    một ý kiến pháp lý;

 

 

 

ii.   một chứng từ bổ sung đã đề cập đến trong Quy tắc 6.12 (chứng từ bổ sung trong trường hợp rút tiền theo tên Người kế nhiệm ) của một công chức;

 

 

 

iii.   tuyên bố, thoả ước và bồi hoàn có xét đến địa vị của Người được tuyên bố kế nhiệm như là Người kế nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

 

 

iv.   thanh toán các khoản phí một cách hợp lý có liên quan đến các quyết định này; và

 

 

 

v.   bất kỳ điều gì có thể được yêu cầu cho việc chuyển nhượng theo Quy tắc 6.03 (Điều kiện chuyển nhượng) hoặc một xác nhận chuyển tiền thu được theo quy tắc 6.08 (Các điều kiện xác đã nhận chuyển nhượng tiền thu được) nhưng những chứng từ như vậy sẽ không được coi là chứng từ yêu cầu cho mục đích kết thúc thư TDDP. 

 

b.  Cho đến khi Người phát hành hoặc Người được chỉ định nhận được chứng từ yêu cầu nghĩa vụ thanh toán hoặc gửi thông báo từ chối thanh toán của anh ta bị tạm ngừng lại, thì bất kỳ hạn chót nào của việc xuất trình chứng từ yêu cầu không vì thế mà được gia hạn.

 

 

 

6.14. Hoàn trả tiền thanh toán dựa trên việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật:

 

 

 

Một Người phát hành hoặc Người được chỉ định thanh toán theo một chuyển nhượng theo quy định của luật pháp tuân thủ Quy tắc 6.12 (chứng từ bổ sung trong trường hợp đòi tiền theo tên Người kế nhiệm) được quyền nhận tiền hoàn trả như thể anh ta đã trả tiền cho Người hưởng lợi.

 

 

 

 

 

QUY TẮC 7: HUỶ BỎ

 

 

 

7.01. Khi nào một thư TDDP không thể huỷ ngang bị huỷ bỏ hoặc hết hiệu lực

 

 

 

Quyền của một Người đựoc hưởng lợi theo thư TDDP có thể không bị huỷ bỏ nếu không được anh ta đồng ý. Sự đồng ý có thể chứng minh bằng văn bản hoặc bằng hành động như gửi trả lại thư TDDP gốc theo cách thức hàm ý rằng Người hưởng lợi đồng ý việc huỷ bỏ. Sự đồng ý huỷ bỏ của Người hưởng lợi là không thể huỷ ngang nếu nó được thông tin cho Người phát hành.

 

 

 

7.02. Sự thận trọng của Người phát hành khi xem xét quyết định huỷ bỏ

 

 

 

Trước khi đồng ý với việc uỷ quyền huỷ bỏ của Người hưởng lợi và coi thư TDDP như đã bị huỷ bỏ trong mọi mục đích, Người phát hành có thể yêu cầu một cách thoả đáng về hình thức và nội dung về:

 

 

 

a.  Thư TDDP gốc

 

 

 

b.  Xác nhận chữ ký của người ký thay mặt Người hưởng lợi

 

 

 

c.  Xác nhận việc uỷ quyền cho người ký thay mặt Người hưởng lợi

 

 

 

d.  Một ý kiến pháp lý

 

 

 

e.  Một uỷ quyền không thể huỷ ngang để huỷ bỏ được Người hưởng lợi ký, bao gồm tuyên bố, thoả ước, bồi hoàn và các điều khoản tương tự khác chứa trong một biểu mẫu yêu cầu

 

 

 

f.   Huỷ bỏ trách nhiệm của bất cứ người xác nhận nào

 

 

 

g.  Chưa có chuyển nhượng hoặc thanh toán của bất cứ Người được chỉ định nào; và

 

 

 

h.  Bất kỳ biện pháp hợp lý nào khác.

 

 

 

 

 

QUY TẮC 8: NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ TIỀN

 

 

 

8.01. Quyền được hoàn trả tiền.

 

 

 

a.  Khi việc thanh toán được thực hiện cho sự xuất trình phù hợp tuân thủ các Quy tắc này, thì việc hoàn trả tiền phải được thanh toán bởi :

 

i.    Người yêu cầu phát hành cho Người phát hành được yêu cầu phát hành thư TDDP ; và

 

 

 

ii.    Người phát hành đối với Người được chỉ định thanh toán hoặc các chi trả khác.

 

b.  Một Người yêu cầu phát hành phải bồi thường cho Người phát hành tất cả các khiếu nại, nghĩa vụ và trách nhiệm ( bao gồm cả án phí ) phát sinh từ:

 

i.    Việc áp dụng luật hoặc tập quán mà không phải là luật hoặc tập quán được lựa chọn trong thư TDDP hoặc không đựơc áp dụng ở nơi phát hành.

 

 

 

ii.    Sự lừa đảo, giả mạo hoặc hành động phi pháp của người khác, hoặc:

 

 

 

iii.   Việc thực hiện nghĩa vụ của Người phát hành đối với Người xác nhận khi Người xác nhận từ chối thanh toán xác nhận sai.

 

c.  Quy tắc này bổ xung cho bất kỳ thoả thuận có thể áp dụng, quy trình giao dịch, cách thực hành ,tập quán hoặc thông lệ nào qui định cho việc hoàn trả tiền hoặc bồi thường chưa đủ hoặc các nguyên nhân khác.

 

 

 

8.02. Tính toán phí và chi phí.

 

 

 

a.  Người yêu cầu phát hành phải thanh toán các phí tổn của Người phát hành và hoàn trả cho Người phát hành mọi chi phí mà người này buộc phải trả cho những người được chỉ định với sự đồng ý của người yêu cầu phát hành để thông báo, xác nhận, thanh toán, chiết khấu, chuyển nhượng hoặc phát hành một cam kết riêng biệt.

 

 

 

b.  Một người phát hành buộc phải thanh toán phí tổn của người khác

 

i.    Nếu phí tổn phải trả phù hợp với các điều khoản của thư TDDP hoặc

 

 

 

ii.   Nếu phí tổn hợp lý và là phí thông thường, là chi phí của Người được phát hành yêu cầu thông báo, thanh toán, chiết khấu, chuyển nhượng hoặc phát hành một cam kết riêng biệt và chi phí này không được đòi laị hoặc không thể đòi lại được từ những Người hưởng lợi hoặc những Người xuất trình khác vì không có yêu cầu thanh toán nào được thực hiện theo thư TDDP.

 

8.03. Trả lại tiền hoàn trả.

 

 

 

Người được chỉ định mà đã nhận được tiền hoàn trả trước khi Người phát hành từ chối  thanh toán đúng hạn cho việc xuất trình phải trả lại tiền hoàn trả cộng với tiền lãi nếu Người phát hành từ chối thanh toán. Việc hoàn trả không ngăn cản Người được chỉ định khiếu nại về việc từ chối thanh toán sai.

 

 

 

8.04. Hoàn trả giữa các ngân hàng.

 

 

 

Bất kỳ chỉ thị hoặc sự uỷ quyền nào nhằm thu được tiền hoàn trả từ một ngân hàng khác đều tuân theo quy tắc tiêu chuẩn về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng của Phòng thương mại Quốc tế

 

 

 

 

 

QUY TẮC 9:  THỜI HẠN

 

 

 

9.01. Thời hạn hiệu lực của thư TDDP

 

 

 

Một thư TDDP phải :

 

 

 

a.  Qui định ngày hết hạn hiệu lực hoặc:

 

 

 

b.  Cho phép Người phát hành chấm dứt hiệu lực của nó khi đã thanh toán hoặc có thông báo trước một cách hợp lý

 

 

 

9.02. Hiệu lực của việc hết hạn với Người được chỉ định.

 

 

 

Các quyền của Người được chỉ định hành động trong phạm vi được chỉ định không bị ảnh hưởng bởi ngày hết hạn sau đó của thư TDDP.

 

 

 

9.03 Tính toán thời gian.

 

 

 

a.  Một khoảng thời gian mà trong đó một hành động phải được thực hiện theo các quy tắc này bắt đầu tính từ ngày lkinh doanh đầu tiên tiếp sau ngày kinh doanh mà hành động đó đáng lẽ phải được thực hiện tại nơi đáng ra phải được thực hiện

Xin cung cấp mẫu  standby L/c đểể các bạn tham khảo

MẪU STANDBY L/C

STANDBY LETTER OF CREDIT
INCOMING MESSAGE TYPE : FIN 700
RECEIVED FROM :
NETWORK PRIORTY : NORMAL
MESSAGE OUTPUT REFERENCE : xxxxx
CORRESPONDENT INPUT REFERENCE : xxxxx
SENDER : SWIFT CODE
BUYER’S BANK NAME
ADDRESS
RECEIVER : SWIFT CODE
SELLER’S BANK NAME
ADDRESS
:40A: Form of Credit: IRREVOCABLE STANDBY
:20: Credit Number: XXXXX
:31C: Date of Issue: XXXXX
:31D: Date and Place of Expiry: INSERT DATE OF EXPIRY,
PAYING BANK’S PLACE
:51D: Applicant Bank: SWIFT CODE
BUYER’S BANK NAME
ADDRESS
:50: Applicant: BUYER’S NAME
ADDRESS
:59: Beneficiary: SELLER’S NAME
SELLER’S ADDRESS
:32B: Currency Code, Amount: USD, XXXX.
(UNITED STATES DOLLARS WORDS)
:39B: Maximum Credit Amount: NOT EXCEEDING USD, XXXX
:41A: Available with: ISSUING BANK (OR CONFIRMING BANK, IF
CONFIRMED),
BY PAYMENT
:42C: Drafts At: SIGHT
:42D: Drawee: SWIFT CODE
BUYERS’S BANK NAME
ADDRESS
:46A: DOCUMENTS REQUIRED:
1. BENEFICIARY’S STATEMENT, SIGNED, DATED AND NOTARIZED, ADDRESSED TO
AND DRAWN ON INSERT ISSUING BANK NAME AND ADDRESS, QUOTING THE
FOLLOWING TEXT: “PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT
NUMBER XXX FOR THE SALE AND PURCHASE OF INSERT COMMODITY NAME AND IN
NEGOTIATION OF STANDBY LETTER OF CREDIT NUMBER XXX, WE, [SELLER] (THE
‘BENEFICIARY’) HEREWITH DEMAND PAYMENT. PLEASE
CREDIT USD XXX (UNITED STATES DOLLARS WORDS) WITH INSERT SELLER’S
BANK NAME, SWIFT CODE AND ADDRESS IN FAVOR OF [SELLER]
ACCOUNT NUMBER XXX WITH A VALUE DATE NO LATER THAN TWO BANKING DAYS
AFTER THE DATE OF YOUR RECEIPT OF THIS NOTIFICATION.”
:47A: ADDITIONAL CONDITIONS:
+ BENEFICIARY’S SIGNATURE ON STATEMENT AS PER 46A MUST BE NOTARIZED
BY A NOTARY PUBLIC RECOGNIZED WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA OR
A UNITED STATES CONSULATE ABROAD.
+ AS PER 41A, THIS STANDBY LETTER OF CREDIT IS AVAILABLE WITH INSERT
NAME AND ADDRESS OF PAYING BANK ON OR BEFORE INSERT EXPIRY DATE AT
15:30 HOURS INSERT TIME ZONE OF PAYING BANK TIME.
+ DOCUMENTS AS PER 46A MUST BE PRESENTED AT THE COUNTERS OF INSERT
NAME, ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER OF PAYING BANK ATTN: STANDBY
LETTER OF CREDIT DEPARTMENT BEFORE THE DATE AND TIME OF EXPIRY.
+ PARTIAL DRAWINGS ARE ALLOWED PROVIDED THAT OUR AGGREGATE LIABILITY
DOES NOT EXCEED USD XXXX AS PER 39B.
+ FUNDS MUST BE AVAILABLE TO BENEFICIARY BY DEPOSIT ON THE ACCOUNT
NUMBER AND BANK PROVIDED IN THE PAYMENT DEMAND AS STIPULATED IN THE
BENEFICIARY’S STATEMENT AS PER 46A WITHOUT ANY DEDUCTIONS AND NO
LATER THAN TWO BANKING DAYS AFTER PRESENTATION.
+ DOCUMENTS AS PER 46A MAY BE SENT TO INSERT NAME AND ADDRESS OF
PAYING BANK VIA DHL WORLDWIDE COURIER. IN SUCH EVENT, DOCUMENTS WILL
BEAR THE NUMBER OF THE DHL SHIPMENT AIR WAYBILL. THE DATE AND TIME
OF DELIVERY AS CONFIRMED BY THE DHL TRACKING SYSTEM SHALL CONSTITUTE
THE DATE AND TIME OF PRESENTATION OF SUCH DOCUMENTS AT THE COUNTERS
OF THE CONFIRMING BANK.
+ THIS LC IS SUBJECT TO THE ICC RULES UCP600 (OR ISP 98).
:71B: CHARGES: ALL BANKING CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE APPLICANT.
:49: CONFIRMATION INSTRUCTIONS: CONFIRM/WITHOUT
:57A: ADVISE THROUGH: SWIFT CODE
SELLER’S ADVISING BANK NAME
ADDRESS
:72: SENDER TO RECEIVER INFORMATION: //REC/XXX.
—- SWIFT ENDINGS —

Advertisements

9 phản hồi

 1. anh Hải ơi, mẫu L/c standby là MT700 hả?
  phải mà MT760 mới dúng chứ?

  Số lượt thích

 2. Gui Anh Hai
  Em xem tren web nay co phan dich cua ISP98 hay qua nhung van con thieu quy tac 9 va 10. Anh co the gui tiep giúp em phan con lại khong,
  Caml on anh nhieu nhe

  Số lượt thích

 3. Cảm ơn những bài viết của anh rất nhiều! Rất vất vả để tìm tài liệu về Thanh toán quốc tế trên web để phục vụ cho công việc, may là gặp được những bài viết chuyên ngành của anh, bằng tiếng Việt lại càng may mắn hơn.
  Một lần nữa chân thành cảm ơn!

  Số lượt thích

 4. cho e hỏi tại sao applicant là Buyer còn beneficiary là Seller vậy? e nghĩ loại LC này là người bán mở và ng thụ hưởng là ng mua?

  Số lượt thích

  • Applicant là người yêu cầu ngân hàng mở L/c, và tất nhiên là Buyer Beneficiary là người hưởng lợi L/c do Buyer mở chính là Seller

   Số lượt thích

 5. Привет!!! Не хочешь поучаствовать в уклад города кто будет ВСЮДУ, разумеется так повсюду )) вдруг бы он довольно уникален несказанно, буде что вот Склад Городов

  Số lượt thích

 6. MẪU STANDBY L/C

  STANDBY LETTER OF CREDIT
  INCOMING MESSAGE TYPE : FIN 700
  RECEIVED FROM :
  NETWORK PRIORTY : NORMAL
  MESSAGE OUTPUT REFERENCE : xxxxx
  CORRESPONDENT INPUT REFERENCE : xxxxx
  SENDER : SWIFT CODE
  BUYER’S BANK NAME
  ADDRESS
  RECEIVER : SWIFT CODE
  SELLER’S BANK NAME
  ADDRESS
  :40A: Form of Credit: IRREVOCABLE STANDBY
  :20: Credit Number: XXXXX
  :31C: Date of Issue: XXXXX
  :31D: Date and Place of Expiry: INSERT DATE OF EXPIRY,
  PAYING BANK’S PLACE
  :51D: Applicant Bank: SWIFT CODE
  BUYER’S BANK NAME
  ADDRESS
  :50: Applicant: BUYER’S NAME
  ADDRESS
  :59: Beneficiary: SELLER’S NAME
  SELLER’S ADDRESS
  :32B: Currency Code, Amount: USD, XXXX.
  (UNITED STATES DOLLARS WORDS)
  :39B: Maximum Credit Amount: NOT EXCEEDING USD, XXXX
  :41A: Available with: ISSUING BANK (OR CONFIRMING BANK, IF
  CONFIRMED),
  BY PAYMENT
  :42C: Drafts At: SIGHT
  :42D: Drawee: SWIFT CODE
  BUYERS’S BANK NAME
  ADDRESS
  :46A: DOCUMENTS REQUIRED:
  1. BENEFICIARY’S STATEMENT, SIGNED, DATED AND NOTARIZED, ADDRESSED TO
  AND DRAWN ON INSERT ISSUING BANK NAME AND ADDRESS, QUOTING THE
  FOLLOWING TEXT: “PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT
  NUMBER XXX FOR THE SALE AND PURCHASE OF INSERT COMMODITY NAME AND IN
  NEGOTIATION OF STANDBY LETTER OF CREDIT NUMBER XXX, WE, [SELLER] (THE
  ‘BENEFICIARY’) HEREWITH DEMAND PAYMENT. PLEASE
  CREDIT USD XXX (UNITED STATES DOLLARS WORDS) WITH INSERT SELLER’S
  BANK NAME, SWIFT CODE AND ADDRESS IN FAVOR OF [SELLER]
  ACCOUNT NUMBER XXX WITH A VALUE DATE NO LATER THAN TWO BANKING DAYS
  AFTER THE DATE OF YOUR RECEIPT OF THIS NOTIFICATION.”
  :47A: ADDITIONAL CONDITIONS:
  + BENEFICIARY’S SIGNATURE ON STATEMENT AS PER 46A MUST BE NOTARIZED
  BY A NOTARY PUBLIC RECOGNIZED WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA OR
  A UNITED STATES CONSULATE ABROAD.
  + AS PER 41A, THIS STANDBY LETTER OF CREDIT IS AVAILABLE WITH INSERT
  NAME AND ADDRESS OF PAYING BANK ON OR BEFORE INSERT EXPIRY DATE AT
  15:30 HOURS INSERT TIME ZONE OF PAYING BANK TIME.
  + DOCUMENTS AS PER 46A MUST BE PRESENTED AT THE COUNTERS OF INSERT
  NAME, ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER OF PAYING BANK ATTN: STANDBY
  LETTER OF CREDIT DEPARTMENT BEFORE THE DATE AND TIME OF EXPIRY.
  + PARTIAL DRAWINGS ARE ALLOWED PROVIDED THAT OUR AGGREGATE LIABILITY
  DOES NOT EXCEED USD XXXX AS PER 39B.
  + FUNDS MUST BE AVAILABLE TO BENEFICIARY BY DEPOSIT ON THE ACCOUNT
  NUMBER AND BANK PROVIDED IN THE PAYMENT DEMAND AS STIPULATED IN THE
  BENEFICIARY’S STATEMENT AS PER 46A WITHOUT ANY DEDUCTIONS AND NO
  LATER THAN TWO BANKING DAYS AFTER PRESENTATION.
  + DOCUMENTS AS PER 46A MAY BE SENT TO INSERT NAME AND ADDRESS OF
  PAYING BANK VIA DHL WORLDWIDE COURIER. IN SUCH EVENT, DOCUMENTS WILL
  BEAR THE NUMBER OF THE DHL SHIPMENT AIR WAYBILL. THE DATE AND TIME
  OF DELIVERY AS CONFIRMED BY THE DHL TRACKING SYSTEM SHALL CONSTITUTE
  THE DATE AND TIME OF PRESENTATION OF SUCH DOCUMENTS AT THE COUNTERS
  OF THE CONFIRMING BANK.
  + THIS LC IS SUBJECT TO THE ICC RULES UCP600 (OR ISP 98).
  :71B: CHARGES: ALL BANKING CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE APPLICANT.
  :49: CONFIRMATION INSTRUCTIONS: CONFIRM/WITHOUT
  :57A: ADVISE THROUGH: SWIFT CODE
  SELLER’S ADVISING BANK NAME
  ADDRESS
  :72: SENDER TO RECEIVER INFORMATION: //REC/XXX.
  —- SWIFT ENDINGS —

  Số lượt thích

  • Dear anh Hai,

   Hi vọng anh nhận được thư này và có thể reply giúp em. Hiện nay e đang thực hiện 1 hợp đồng mua hàng rời giá CNF. Do em chưa thể mở được L/c bình thường ngay mà phải đợi đến khi người bán hàng xếp hàng lên tàu thì em mới mở được L/c. Tuy nhiên người bán lại sợ rằng em không thể mở được L/c khi họ đã xếp hàng lên tàu. Do đó em nghĩ rằng có thể dùng L/c standby với trị giá 10 % của hợp đồng để đàm phán với họ. Vậy theo anh thì nên yêu cầu những chứng từ gì để họ phải xuất trình trong L/c standby? và em muốn rằng khi em mở được L/c thì L/c standby này sẽ bị hủy thì điều kiện là như thế nào ạ

   Cám ơn anh nhiều ạ.

   0984220988.
   thinhpd@qmcgroup.vn

   Số lượt thích

   • Dear Mr. Thịnh,
    Standby L/c thực chất là một bảo lãnh có điều kiện và khi được phát hành thì nó độc lập với hợp đồng và chỉ có hiệu lực thực hiện khi xảy ra tình trạng người phát hành bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ được cam kết. Trong trường hợp này, nếu bạn mở SBL cho người bán hưởng lợi thì điều kiện để L/c được thực hiện ( nghĩa là bạn sẽ phải trả 10% ngay lập tức) sau khi người bán chứng minh rằng ngày họ giao hàng có dẫn chứng trên B/L mà bên bạn chưa mở được L/c để thanh toán cho 100% giá trị hàng hoá cho họ. Với điều kiện này họ chỉ cần có văn bản chứng minh bên bạn vi phạm cam kết và xuất trình tới Ngân hàng phát hành SBL để đòi thanh toán 10%…ở nhiều trường hợp nó được coi như là một khoản phạt do vi phạm cam kết.
    Vì thế SBL luôn ở chế độ dự phòng cho đến khi bạn kích hoạt nó bằng cách vi phạm cam kết. SBL hết hạn hiệu lực khi bạn thực hiện đúng cam kết là mở L/c thanh toán cho bên bán trước hoặc đúng ngày giao hàng trên B/L.
    Tuy nhiên theo cái cách bạn mà bạn đề xuất là ko an toàn cho lắm, vì trong thực tế việc sử lý thông tin cũng như việc Ngân hàng bên bạn có thể phát hành L/c đúng ngày bên bán giao hàng tại loading port hay ko? đó là vấn đề rủi ro có thể dẫn đến việc kích hoạt SBL. Trong khi đó về nguyên tắc thì L/c phải được mở trước khi phát hành B/L
    Hãy cân nhắc để có thể mở L/c trước khi người Bán giao hàng một thời gian ngắn, bởi vì để được thanh toán họ bắt buộc phải giao hàng và có bộ chứng từ giao hàng để xuất trình đòi tiền theo L/C

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: