Công bố dự toán thu chi ngân sách cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 206/2015/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

Thông tư quy định rõ về phân bổ và giao dự toán thu ngân sách.  Theo đó, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2015; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn; thu đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước khoản thu tiền sử dụng đất được gia hạn đến hạn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2016.

Giao dự toán chi ngân sách nhà nước.

Đối với phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, ưu tiên bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước; phần còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

Ngoài việc thực hiện phân bổ, bố trí vốn và giao dự toán chi đầu tư phát triển như trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chú ý một số nội dung sau: Bố trí trả đủ (cả gốc và lãi) các khoản huy động đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công đến hạn phải trả trong năm 2016; trả các khoản vay tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thủy sản, Chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long đến hạn phải trả trong năm 2016. Đảm bảo bố trí đủ vốn từ ngân sách địa phương cho các dự án, chương trình được ngân sách trung ương hỗ trợ một phần để thực hiện các mục tiêu dự án, chương trình.

Đối với phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp: Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phân bổ, giao dự toán chi sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán chi được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính hướng dẫn, Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định, bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành.

Đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực khoa học và công nghệ: Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới không thấp hơn mức dự toán chi Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Đối với chi sự nghiệp y tế: Trong năm, căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có kết cấu tiền lương và phụ cấp đặc thù, trường hợp số thu tiền lương theo mức đã kết cấu trong giá dịch vụ không đủ chi tiền lương theo chế độ, ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định.

Bộ Tài chính nhấn mạnh căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2016, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ Trung ương ban hành để các đối tượng hưởng chính sách được hưởng ngay từ những tháng đầu năm 2016.

Từ 1/1/2016, thực hiện mức trợ cấp đối với toàn bộ đối tượng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội; đồng thời ngân sách địa phương tiếp tục không bố trí kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (nhà nước hỗ trợ tối đa 1 % quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại Luật việc làm).

 

 

SỐ

TT

 

 

 

 

TỈNH, THÀNH PHỐ

 

 

 

TỔNG THU

NSNN TRÊN

ĐỊA BÀN

(1)

TỶ LỆ

ĐIỀU TIẾT

PHẦN NSĐP

ĐƯỢC

HƯỞNG (100%)

TỔNG CHI

CÂN ĐỐI

NGÂN SÁCH

ĐỊA PHƯƠNG

 

SỐ BỔ SUNG

CÂN ĐỐI TỪ NSTW

CHO NSĐP

1 2 3 4 5 6
  TỔNG SỐ 1,109,500,000   550,139,780 96,591,908
I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 40,112,000   76,937,682 34,049,246
1 HÀ GIANG 1,538,000 100 6,408,828 3,538,100
2 TUYÊN QUANG 1,312,000 100 4,106,188 1,888,791
3 CAO BẰNG 964,000 100 4,386,288 2,496,683
4 LẠNG SƠN 7,590,000 100 5,171,469 2,541,842
5 LÀO CAI 4,455,000 100 5,940,972 2,160,554
6 YÊN BÁI 1,710,000 100 4,800,796 2,235,307
7 THÁI NGUYÊN 6,000,000 100 6,710,825 1,633,448
8 BẮC CẠN 501,000 100 2,590,086 1,492,057
9 PHÚ THỌ 3,917,000 100 7,048,082 2,514,823
10 BẮC GIANG 3,470,000 100 7,255,977 3,193,015
11 HÒA BÌNH 2,551,000 100 5,707,153 2,105,106
12 SƠN LA 3,765,500 100 7,721,166 3,256,698
13 LAI CHÂU 1,414,000 100 4,360,267 2,380,376
14 ĐIỆN BIÊN 924,500 100 4,729,586 2,612,446
II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 334,860,000   159,940,879 9,138,607
15 HÀ NỘI 169,420,000 42 69,977,640  
16 HẢI PHÒNG 55,985,000 88 11,279,044  
17 QUẢNG NINH 33,900,000 70 15,969,737  
18 HẢI DƯƠNG 9,950,000 100 8,378,025 436,125
19 HƯNG YÊN 8,582,000 100 6,438,533 450,333
20 VĨNH PHÚC 25,750,000 60 14,090,040  
21 BẮC NINH 16,080,000 93 10,826,919  
22 HÀ NAM 3,430,000 100 3,909,740 1,038,529
23 NAM ĐỊNH 3,070,000 100 7,033,439 3,249,502
24 NINH BÌNH 3,600,000 100 4,669,937 1,210,171
25 THÁI BÌNH 5,093,000 100 7,367,826 2,753,948
III BẮC T.BỘ VÀ DH MIỀN TRUNG 120,746,000   111,338,415 26,072,227
26 THANH HÓA 11,100,000 100 17,775,182 6,503,416
27 NGHỆ AN 9,114,000 100 14,457,467 5,138,837
28 HÀ TĨNH 10,615,000 100 8,719,045 3,050,815
29 QUẢNG BÌNH 2,512,000 100 5,029,602 1,900,788
30 QUẢNG TRỊ 2,570,000 100 3,854,048 1,598,430
31 THỪA THIÊN – HUẾ 5,219,000 100 5,937,564 863,783
32 ĐÀ NẴNG 14,100,000 85 10,275,750  
33 QUẢNG NAM 13,395,000 100 11,030,905 2,270,405
34 QUẢNG NGÃI 22,251,000 61 7,161,754  
35 BÌNH ĐỊNH 5,112,000 100 6,028,086 1,286,636
36 PHÚ YÊN 2,528,000 100 4,268,675 1,377,049
37 KHÁNH HÒA 13,403,000 77 8,535,420  
38 NINH THUẬN 1,697,000 100 2,693,629 966,827
39 BÌNH THUẬN 7,130,000 100 5,571,290 1,115,240
IV TÂY NGUYÊN 15,285,000   28,436,409 9,321,352
40 ĐĂK LĂK 3,671,000 100 8,293,926 2,805,812
41 ĐẮC NÔNG 1,461,000 100 3,180,471 1,298,429
42 GIA LAI 3,185,000 100 6,566,058 2,216,751
43 KON TUM 2,355,000 100 3,720,585 1,325,980
44 LÂM ĐỒNG 4,613,000 100 6,675,369 1,674,381
V ĐÔNG NAM BỘ 467,507,000   107,114,332 1,250,772
45 TP. HỒ CHÍ MINH 298,300,000 23 58,956,200  
46 ĐỒNG NAI 40,950,000 51 14,777,979  
47 BÌNH DƯƠNG 37,730,000 40 12,489,214  
48 BÌNH PHƯỚC 3,352,000 100 4,637,364 864,922
49 TÂY NINH 4,925,000 100 4,434,833 385,850
50 BÀ RỊA – VŨNG TÀU 82,250,000 44 11,818,742  
VI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 50,331,000   66,372,063 16,759,703
51 LONG AN 8,195,000 100 7,379,321 697,921
52 TIỀN GIANG 4,854,000 100 5,429,385 1,048,542
53 BẾN TRE 1,800,000 100 4,033,111 1,585,506
54 TRÀ VINH 1,780,000 100 4,256,087 2,078,319
55 VĨNH LONG 4,166,000 100 3,935,578 935,268
56 CẦN THƠ 9,237,000 91 6,825,696  
57 HẬU GIANG 1,266,000 100 2,866,089 1,254,727
58 SÓC TRĂNG 1,218,000 100 4,608,093 2,356,357
59 AN GIANG 3,155,000 100 6,190,378 2,019,653
60 ĐỒNG THÁP 4,800,000 100 6,330,424 1,174,152
61 KIÊN GIANG 4,880,000 100 7,089,698 1,992,778
62 BẠC LIÊU 1,453,000 100 2,814,532 1,088,811
63 CÀ MAU 3,527,000 100 4,613,670 527,667
           

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: