Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này)

Tiếp tục đọc

Tổng hợp điểm mới Thông tư 38/2015/TT-BTC về Hải quan và Thuế


Từ 01/04/2015, Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu sẽ chính thức có hiệu lực.

Quy định mới tác động không nhỏ đến việc kinh doanh, thương mại hàng hóa trong thời kỳ hội nhập. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các điểm mới của Thông tư 38/2015/TT-BTC.

1/ Bãi bỏ hàng loạt các thủ tục thuế, hải quan.

Thông tư này bãi bỏ các Thông tư: 94/2014/TT-BTC , 22/2014/TT-BTC , 128/2013/TT-BTC ,196/2012/TT-BTC , 186/2012/TT-BTC ,  183/2012/TT-BTC , 15/2012/TT-BTC , 190/2011/TT-BTC ,45/2011/TT-BTC , 45/2007/TT-BTC , 13/2014/TT-BTC , 175/2013/TT-BTC , 237/2009/TT-BTC .

Tiếp tục đọc

Xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công


Phản ánh vướng mắc về việc xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công theo quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC Về vn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu” là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế nhập khẩu trên tờ khai hải quan nhập khẩu đã được thông quan theo quy định và được ghi nhận trên hệ thng sổ sách kế toán của doanh nghiệp đ thực hiện hợp đồng gia công. Lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu được áp dụng cho từng loại nguyên vật liệu.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư dư thừa không quá 3% tng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập thì khi bán, tiêu thụ nội địa phải được thể hiện trong báo cáo quyết toán nhập – xuất – tồn mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQLphụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên; theo đó, tại cột số (8) phn ghi chú ghi rõ s lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa không quá 3% đã chuyn tiêu thụ nội địa.

Tiếp tục đọc

Luật pháp của Việt Nam tốt hơn bao nhiêu nước trên thế giới?


Bắt đầu từ năm 1996 Ngân hàng thế giới (World Bank) đã tạo ra “chỉ số chính phủ” (world governance indicators) đánh giá 215 quốc gia trên thế giới. Các nhà đầu tư quốc tế sử dụng chỉ số này, bao gồm 6 chỉ số con, để đánh giá, dự đoán ảnh hưởng của tình hình chính trị, luật pháp tại các nước này để đưa ra các quyết định đầu tư của họ.

Điểm đáng lưu ý là chỉ số chính phủ dựa thuộc khá nhiều vào tình hình luât pháp của một đất nước. Tại bài này Ezlaw sẽ so sánh 6 chỉ số con của chỉ số chính phủ Việt Nam với 3 nước: Mỹ, Trung Quốc, và Philippines (đất nước trong khu vực Đông Nam Á có GDP tính trên đầu người cao hơn VIệt Nam một bậc).

Tiếp tục đọc

NGHỊ ĐỊNH 91/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP


Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), … được ban hành ngày 13/10/2015.

Theo Nghị định 91, chỉ thực hiện đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực sau:

– Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội;

– Phục  vụ quốc phòng, an ninh;

– Hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên;

– Doanh nghiệp nhà nước ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nên kinh tế.

Đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động

Tiếp tục đọc

Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 08 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa


Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 08 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Thông tư này quy định về việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Bản ghi nhớ ký ngày 29 tháng 8 năm 2012 giữa các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a tại Xiêm-Riệp, Vương quốc Cam-pu-chia về thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 (sau đây viết tắt là Bản ghi nhớ).

Đối tượng áp dụng theo Thông tư là thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN với thương nhân các nước thành viên Bản ghi nhớ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thương nhân được Bộ Công Thương lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư này vẫn có quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (sau đây gọi tắt là C/O mẫu D) theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT và Thông tư số 42/2014/TT-BCT.

Tiếp tục đọc

Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, đại lý, dự án được áp dụng chế độ ưu tiên; thủ tục thẩm định, công nhận, tạm đình chỉ, đình chỉ, chế độ quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý và dự án được áp dụng chế độ ưu tiên.

Theo Thông tư 72/2015/TT-BTC, chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp bao gồm:

Tiếp tục đọc

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất – nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất – nhập khẩu


Ngày 25/03/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất – nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất – nhập khẩu. Theo đó bãi bỏ: Thông tư 94/2014/TT-BTC, 22/2014/TT-BTC, 128/2013/TT-BTC, 196/2012/TT-BTC, 186/2012/TT-BTC,  183/2012/TT-BTC, 15/2012/TT-BTC, 190/2011/TT-BTC, 45/2011/TT-BTC, 45/2007/TT-BTC, 13/2014/TT-BTC , 175/2013/TT-BTC, 237/2009/TT-BTC . Các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất – nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư 38 có hiệu lực từ ngày 01/04/201. Riêng điểm đ.2 khoản 1, điểm đ khoản 4 Điều 42; khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 133; Điều 135 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
Cách xác định tiền chậm nộp đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/01/2015 nhưng người nộp thuế chậm nộp thuế và thực hiện nộp thuế từ ngày 01/01/2015 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 133 Thông tư này.
Tiếp tục đọc

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Tiếp tục đọc

THÔNG TƯ 80/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2014 của Bộ tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan


THÔNG TƯ 80/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2014 của Bộ tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Xem thêm về Biểu thuế XNK 2014>>

1. BIEU THUE XUAT NHAP KHAU 2014 MT

2. BIỂU THUẾ XNK 2014 FULL

3. Thông tư 111/2012/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC, một số điểm mới của thuế TNDN năm 2014


Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế TNDN trong năm 2014 sẽ có một số điểm mới đáng lưu ý sau:

tt78-415x260– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mà chỉ xác định được doanh thu, không xác định được chi phí, thu nhập thì sẽ kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (theo mức 1%, 2% hoặc 5%). – DN trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng BĐS, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư … thì được bù trừ số lỗ (nếu có) với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.- Thêm quy định về thời điểm xác định doanh thu của hoạt động vận tải hàng không: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ  vận chuyển.
– Thay đổi một số nội dung về xác định chi phí hợp lý, trong đó quan trọng nhất là quy định về việc yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với các hóa đơn từ 20 triệu trở lên (quy định này không áp dụng với các hóa đơn đã thanh toán trước ngày 02/8/2014). Với các bảng định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa… thì DN sẽ tự xây dựng và quản lý không phải đăng ký với cơ quan thuế Việc khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp khách … sẽ được áp dụng chung theo mức 15% cho tất cả các DN; ngoài ra thông tư còn bổ sung thêm mức khống chế chi phí mua BH hưu trí tự nguyện, BH nhân thọ… cho NLĐ là không quá 1 triệu đồng/tháng/người, chi phí quản lý của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, casino cũng bị khống chế bằng 4% doanh thu. – Làm rõ hơn các khoản thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi  trồng thủy sản … được miễn thuế; đồng thời có thêm 1 số khoản thu nhập được miễn thuế như thu nhâp từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa…

Luật đầu tư công Số: 49/2014/QH13


Sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công với 88,35% tổng số đại biểu “bấm nút” đồng ý.
Nhờ các dự án đầu tư công xây dựng hạ tầng cơ sở mà bộ mặt TP Đà Nẵng đã đổi thay mạnh mẽ những năm gần đây. Ảnh: VGP/Thành Chung

Luật Đầu tư công bao gồm 6 Chương, 108 Điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Đây là một trong những dự án Luật quan trọng, liên quan đến việc xác lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Chính phủ và Quốc hội (QH) đã đề cập sự cần thiết từ những kỳ họp trước. Tiếp tục đọc

Thông tư Liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN, ngày 31/12/2013 Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu có hiệu lực từ 1/6/2014


(Thanhai.wordpress.com cập nhật và tổng hợp ) Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Theo đó, từ ngày 1-6-2014, nhà NK thép trong nước sẽ phải công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm thép trong hợp đồng NK. Căn cứ trên các tiêu chuẩn được công bố, các lô hàng sẽ được thực hiện đánh giá phù hợp tiêu chuẩn trước khi NK. Đối với sản phẩm thép trong nước, căn cứ đặc thù của từng loại thép, Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quá trình sản xuất. Tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện. Tiếp tục đọc

Cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 50 triệu đồng với vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế


 

Đó là quy định tại Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vị phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định 18/2009/NĐ-CP.

Về cơ bản nội dung này được kế thừa Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Điều 1 mục 3 Nghị định số18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP. Tiếp tục đọc

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan


Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Luật Số: 49/2005/QH11 quy định về công cụ chuyển nhượng.


QUỐC HỘI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 49/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

LUẬT

CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về công cụ chuyển nhượng.
Tiếp tục đọc

Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử cho các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thực hiện thủ tục hải quan điện tử; hướng dẫn cho cơ quan hải quan, công chức hải quan và các tổ chức tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan thuộc phạm vi áp dụng của thủ tục hải quan điện tử thực hiện.


Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử cho các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thực hiện thủ tục hải quan điện tử; hướng dẫn cho cơ quan hải quan, công chức hải quan và các tổ chức tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan thuộc phạm vi áp dụng của thủ tục hải quan điện tử thực hiện.
Thí điểm thủ tục hải quan điện tử được áp dụng cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài; Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên; Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư; hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất; Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ…
Tiếp tục đọc

Thông tư 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 7606


Tiếp tục đọc

Thông tư qui định về cho vay bằng VND theo lãi suất thoả thuận của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 07/2010/TT-NHNN Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM THEO LÃI SUẤT THỎA THUẬN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2008/NQ-QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 627/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận của các tổ chức tín dụng;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như sau: Tiếp tục đọc

Nghị định về hoạt động tín dụng số 10/2010/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 10/2010/NĐ-CP   Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: